Drivgang til malkekøer

06-11-2019

Spørgsmål

Jeg har en kunde, der driver sine cirka 70 køer 60 meter hen over et areal langs en stald, hvor underlaget er beton. De passerer hen over arealet 2 gange dagligt, og passagen tager cirka 1 min pr. passage. Når de ikke er under passage, er arealet aflukket. Vi har udregnet, at der bliver afgivet cirka 12 g N pr. passage. Køerne er ude 120 dage om sommeren med 4 passager og 120 dage forår med 2 passager. Samlet bliver det 9 kg N pr. år, der bliver afsat på arealet. Det meste bliver skrabet tilbage til foderpladsen og gyllesystemet. Kommunen mener ifølge § 9 i husdyrgødningsbekendtgørelsen, at det er et befæste arealer, hvor der er en høj koncentration af dyr. Vi mener, at arealet skal betragtes som resten af drivgangen ud til marken. Vi gerne have jeres vurdering af, om det er en drivgang, eller det skal betragtes som evt. en løbegård med høj koncentration af dyr.


Svar

Miljøstyrelsen bemærker, at vi kan ikke yde vejledning i forhold til konkrete sager.

Det fremgår af husdyrgødningsbekendtgørelsens § 9, at husdyranlæg, skal være indrettet, så forurening af grundvand og overfladevand ikke finder sted. Dette gælder også for løbegårde og lignende arealer, hvor der er en høj koncentration af dyr, og hvor næringsstofferne fra husdyrgødningen set over en årrække ikke kan udnyttes på arealet.

Husdyranlæg og løbegårde skal have fast bund og afløb.

Husdyrgødningsbekendtgørelsens § 9 indeholder krav til indretning af husdyranlæg. Husdyranlæg er stalde eller lignende bygning eller indretning, hvor husdyr i almindelighed opholder sig eller har adgang til, med tilhørende dyrehold.

Et areal betragtes som en løbegård, hvis der er et areal med en høj koncentration af dyr, og næringsstofferne fra husdyrgødningen på arealet set over en årrække ikke kan udnyttes. Formuleringen vedrører, om plantedække kan udnytte næringsstofferne i løbegården.

Det er kommunens vurdering, hvorvidt der i det konkrete tilfælde er tale om et husdyranlæg/løbegård eller ej.

Det bemærkes, at et produktionsareal er det areal i fast placerede husdyranlæg, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning, og som dyrene ikke kun har kortvarig adgang til. Videre bemærkes det, at der ikke er tale om et produktionsareal, hvis dyrene på et husdyrbrug kun har midlertidig adgang i kortere perioder (som ved flytning). Husdyrbrug skal foretage effektiv rengøring efter endt ophold på et areal, hvor der kortvarigt er dyr, men som ikke medregnes som produktionsareal.

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken