Videreføres krav om teltoverdækning?

17-10-2018

Spørgsmål

Vi har et svinebrug der er miljøgodkendt i 2012. Godkendelsen gik på udvidelse af dyreholdet i eksisterende stalde. Der blev anvendt overdækning af nye og eksisterende gyllebeholdere for at leve op til det generelle ammoniakreduktionskrav. Nu søges der igen. Der bygges ikke nyt i forbindelse med den nye ansøgning, dvs. der er tale om en tilladelse til udvidelse/flexibilitet i eksisterende stalde, men i samme forbindelse fjernes overdækningen fra alle gyllebeholderne. Fastsætter overdækningen fra 2012-godkendelsen BAT-niveauet for ejendommen? Og skal de 20% ammoniakreduktion fra 2012-godkendelsen, opnået i form af overdækning af gyllebeholdere, videreføres i den nye situation? Vi er i tvivl om, hvordan dette skal indtastes i ansøgningssystemet.


Svar

I den beskrevne situation hvor teltoverdækningen er anvendt til at leve op til det generelle ammoniakreduktionskrav, skal dette krav videreføres i nudriften.

Ifølge § 30, stk. 3, skal nudriften fastlægges for hvert staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg, som den hidtil lovlige drift i henhold til bindende krav (det meddelte vilkår om overdækning) i den meddelte godkendelse.

Dette følger også af bilag 3 til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om BAT for eksisterende stalde pkt. 2.1.2, hvor BAT beregningen foretages ud fra de vilkår om virkemidler og miljøteknologi, der er fastsat for den pågældende staldafsnit i den meddelte godkendelse.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken