Varmeveksler der ikke er på teknologilisten

26-03-2021

Spørgsmål

Vi har i 2015 givet godkendelse til et IE-husdyrbrug, der producerer slagtekyllinger. En forudsætning for godkendelsen dengang var, at der skulle opsættes varmeveksler med 30% ammoniakreducerende effekt. På daværende tidspunkt, var der andre forhandlere af varmevekslere på markedet end Rokkedahl, og ansøger opsatte varmevekslere i stalden af anden type af Rokkedahl. Den opsatte varmeveksler er ikke optaget på teknologilisten, og producenten arbejder ikke på at få den optaget på teknologilisten. Hvordan forholder vi os til denne teknologi i forhold til: A. Ejendommens revurdering. B. Evt. ansøgning om ny miljøgodkendelse til ejendommen. C. Tilsyn på ejendommen. I tilfældet med skrabere på spaltegulve i kvægstalde (som ikke havde den forventede ammoniakreducerende effekt), blev det vedtaget, at vi ikke skulle håndhæve vilkår om skrabning af spalter, og vi skulle heller ikke medregne effekten af skrab i nu- eller 8-årsdriften på kvægejendommene. Vil det være samme praksis der gør sig gældende i dette tilfælde, hvor den opsatte varmeveksler ikke er kommet på teknologilisten?


Svar

Lignende spørgsmålet er besvaret ved andre typer at teknologier, se f.eks. https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/bat/tolkning-af-helpdeskens-svar-af-0822019/  
I korte træk kan det opsummeres til:
A. Vedr. revurdering. Effekten kan ikke medregnes, da teknologien ikke er på Teknologilisten. Se feks. https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/revurdering/revurdering-kan-vilkaar-falde-bort/  


B. Vedr. ny miljøgodkendelse. Effekten kan ikke medregnes, da teknologien ikke er på Teknologilisten. Se wikivejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 13 ”Effekten af miljøteknologi” https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/13-generelle-principper-for-godkendelser-og-tilladelser/#6  


C. Vedr. tilsyn: Så længe husdyrbruget er omfattet af den gældende miljøtilladelse fra 2015 skal husdyrbruget leve op til de gældende vilkår. Herunder vilkår til varmeveksleren.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken