Udeareal/løbegård til konventionel kvæghold

07-07-2021

Spørgsmål

Med indførsel af hjerteordning er der flere, der har behov for mere plads pr. ko og dette kan bl.a. opfyldes ved et udendørs areal som dyrene har fast adgang til. For at leve op til BAT på et konventionelt brug er der kun mulighed for at vælge mellem gulvtyperne fast drænet gulv med 12*skrab og dybstrøelse. I en konkret sag ønsker ansøger at opføre et udeareal til kvæg. Det omhandler et udendørs foderbord/løbegård på 360 m2(320 m2 produktionsareal), som ønskes opført med fast gulv med manuel skrabning 1-2 gange dagligt. Ansøgningen overholder ikke BAT med 253 kg. I ansøgningen er der valgt etablering af fast gulv frem for fast drænet gulv, fordi det vil kræve investering i to skraber samt etablering af ny tværkanal. Jeg kommet frem til en omkostning pr kg N på 120 kr. Meromkostningerne for teknologien afhængig af dyretypemå ikke overstige 1% af produktionsomkostningerne for malkekøer, de samlede produktionsomkostninger er beregnet til 374.000 kr. Der kan ikke købes ammoniakreducerende teknologier til 37.400 kr. Fast drænet gulv er fravalgt grundet dyrevelfærd. Gylleforsuring er fravalgt da ejendommen leverer gylle til biogas. Fast overdækning af gyllebeholder er fravalgt, da eksisterende gyllebeholder allerede er forsynet med overdækning. Jeg har dermed forholdt mig til proportionalitet og har henvist til § 25 stk. 5. Jeg mener på denne baggrund, at kommunen godt kan vælge at fravige BAT, især da der er tale om en mindre plads på 360 m2, der ønskes opført i tilknytning til eksisterende stald. Kommunen vil ikke fravige BAT efter § 25 stk. 5 og siger, der må kigges på andre BAT tiltag på ejendommen, så den samlede produktion kan leve op til BAT. Hvis ansøger var økolog, havde det ikke været et problem at overholde BAT. Der er flere konventionelle kvægbrug, der har brug for mere plads for at kunne leve op til hjerteordningen/dyrevelfærdskrav. Et udendørs areal er en simpel måde at leve op til øget pladskrav. Derfor er der behov for en præcisering af hvordan skal vi håndterer løbegårde på konventionelle kvægbrug. Kan det virkelig være rigtigt der ikke er mulighed for at fravige BAT når proportionalitetsberegninger m.m. viser at det er for dyrt?


Svar

Det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 25, stk. 5, at kommunen i særlige tilfælde fravige kravene i bilag 3, pkt. A, nr. 2, tabel 4 og 5, jf. stk. 2 og 3, hvis ansøgeren godtgør, at kravet konkret ikke vil være proportionalt som følge af den eksisterende indretning og drift.
I vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kap. 13 Under afsnittet ”Konkret afvigelse” fremgår:
https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/13-generelle-principper-for-godkendelser-og-tilladelser/#7

”Kommunen kan i særlige tilfælde fravige de fastsatte krav til BAT. Dette forudsætter, at ansøgeren godtgør, at kravet konkret ikke vil være proportionalt som følge af den eksisterende indretning og drift. Dette følger af bekendtgørelsens § 25, stk. 5. BAT-kravene er generelt fastsat således, at de også i relation til eksisterende staldafsnit vil være proportionale. Det skal således være tale om særlige forhold i den konkrete sag, der er begrundet i den eksisterende indretning og drift, dvs. navnlig i relation til BAT-krav for eksisterende staldafsnit. Som eksempel på tilfælde, hvor den eksisterende indretning og drift konkret kunne betyde, at de fastsatte krav ikke vil være proportionale, kan nævnes en mindre tilbygning til en kvægstald, der er indrettet med sengestald med kanal, linespil. Hvis ansøger kan godtgøre, at det ikke er proportionalt at tilbygge med et staldafsnit med fast drænet gulv, eller indføre forsuring og udvidelsen ikke kan gennemføres i en stald for sig med de muligheder der her vil være for at leve op til BAT.”
Det centrale er altså, at skal være tale om særlige forhold i den konkrete sag, der er begrundet i den eksisterende indretning og drift. Miljøstyrelsen kan ikke bidrage til konkret sagsbehandling, det er kommunen, der skal foretage den vurdering.
Se også tidligere helpdesksvar:
https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/bat/bat-proportionalitet-marginalomkostninger-vs-de-samlede-omkostninger/

https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/bat/supplerende-spoergsmaal-til-svar-af-den-25-februar-2020-om-bat-og-proportionalitet/
Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken