Tolkning af helpdeskens svar af 08.2.2019

19-02-2020

Spørgsmål

I en sagsbehandling indbefattende ny miljøgodkendelse af svineproduktion har myndighederne tolket helpdeskens svar af 8.2.2019 vedr. "Miljøteknologi i eksisterende stalde" således: "Miljøstyrelsen har via husdyrhelpdesken svaret på et spørgsmål om en kemisk luftrenser fra producenten Bovema, som heller ikke længere fremgår af miljøstyrelsens teknologiliste. Miljøstyrelsen udtaler her, at BAT kravet skal fastsættes således, at den kemiske luftrenser ikke længere indgår i BAT kravet."  Tolkningen har betydet at kravet om luftrensning ikke længere stilles, trods produktionsudvidelse. De skriver imidlertid "...med de vilkår om virkemidler og teknologi, der er fastsat i en gældende godkendelse eller tilladelse." Den gældende miljøtilladelse (fra 2013) stiller i hht. BAT krav om luftrensning med min. 65% kvælstofreduktion. Det installerede luftrensesystem er dog påtalt ude af ved miljøtilsyn i 2015, 2016, 2017 og 2018. Firmaet bag systemet er gået konkurs. Deres svar på helpdesk har betydet at kommunen nu anser krav om luftrensning som bortfaldet. Er dette en korrekt tolkning?


Svar

Så længe husdyrbruget er omfattet af den gældende miljøtilladelse fra 2013 skal husdyrbruget leve op til de gældende vilkår. Herunder vilkår til luftrensning.


I forbindelse med sagsbehandling af en ny miljøgodkendelse skal kommunen fastlægge et konkret BAT-niveau. Det er korrekt og i overensstemmelse med det henviste svar af 8.2.2019 https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/bat/miljoeteknologi-i-eksisterende-stalde/ at hvis en teknologi ikke længere er på teknologilisten, beregnes den samlede relative effekt af de øvrige virkemidler og miljøteknologier i forbindelse med fastlæggelsen af det konkrete BAT-niveau for ammoniakemissionen på det eksisterende anlæg.

Det samlede BAT-krav til den ansøgte produktion, består derefter af BAT-krav til den nye del af anlægget (jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, tabel 4) og BAT-kravet til den eksisterende del af anlægget, hvor det vilkår, der findes om at anvende en miljøteknologi, der ikke længere er på teknologilisten, bortfalder (jf. Husdyrgodkendelsebekendtgørelsens Bilag 3, afsnit 2.1.2).


Det er herefter op til ansøger, at bestemme hvordan BAT-kravet til det samlede anlæg skal imødekommes. Ud over BAT kravet, kan der være hensyn til beskyttelse af ammoniakfølsom natur, der betyder at det er nødvendigt at indføre anden teknologi for at kunne leve op til det generelle beskyttelsesniveau.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken