Teknologiblade på teknologilisten - JH og Infarm staldforsuring i kvægstalde

11-04-2021

Spørgsmål

Teknologiblade på teknologilisten Jeg ønsker nærmere forståelse af helpdesksvaret fra den 12. januar 2021 Genberegning af BAT-niveau – eksisterende stalde (mst.dk) samt at forstå hvorfor der i dag ligger et teknologiblad på teknologilisten til en teknologi som er taget af teknologilisten? Er det ikke korrekt forstået at et BAT byggeblad/teknologibladene efter Miljø- og Fødevareklagenævnets opfattelse er produktspecifik? Der ligger i dag på teknologilisten et teknologiblad til Svovlsyrebehandling af gylle til malkekvæg, som der første gang er oprettet den 15. marts 2004 og som sidst er opdateret i 2011. I 2004 var der jeg bekendt ikke andre end Infarm der lavede gylleforsuringsanlæg til kvægbrugene.? Infarm gik konkurs i 2015, hvorefter JH-forsuring opkøbte aktiemajoriteten fra infarm. Det er så i dag kun JH-forsuring der har en ”midlertidig” teknologi til, gylleforsuring på kvægbrugene. Det der undrer mig, er at det er selvsamme teknologiblad som sidst er blevet ændret og opdateret i 2011 der ligger på teknologilisten?? hvordan kan dette lade sig gøre hvis man samtidig siger at at BAT byggebladene er produktspecifikke – Jeg kunne godt tænke mig at vide hvorfor man tog infarm af teknologilisten og så bare fortsatte med et gammelt teknologiblad. Er der forskel på de to typer anlæg? Det er det samme billede af anlægget der ligger på teknologibladet, og der er henvist til 10 kvægbrug hvor forsøgene er fortaget osv. Alt sammen startet i 2004 og sidst opdateret i 2011 – infarm blev først taget af teknologilisten i 2015. Spørgsmål til heldpesksvaret er at I skriver at infam er taget af teknologilisten, men det er dennes byggeblad ikke – hvordan skal dette forstås. Teknologibladet til skraberne og foder er jo rent faktisk fjernet men det er teknologibladet til forsuringen til infarm ikke?? Håber I kan hjælpe mig til at forstå sammenhængen?


Svar

Det er korrekt at Infarm blev taget af teknologilisten for staldteknologier i 2015. På det tidspunkt levede de ikke længere op til Miljøstyrelsens dokumentationskrav og blev derfor naturligt  taget af teknologilisten.


JH forsuring i Kvægstalde med ringkanal eller bagskylskanal er fortsat midlertidigt optaget på teknologilisten efter en særlig aftale med Miljøstyrelsen. Optagelsen er producentspecifik og gælder for ”JH forsuring NH4+ i Kvægstalde med ringkanal eller bagskylskanal”. Det forhold, at der er en henvisning til Miljøstyrelsens teknologiblad ”Svovlsyrebehandling af kvæggylle”, under kolonneoverskriften ”Dokumentation” skyldtes, at der ikke foreligger endelig dokumentation, som der kan henvises til og at det derfor fundet hensigtsmæssigt at henvise til teknologibladet i 2012 hvor JH forsuring i Kvægstalde med ringkanal eller bagskylskanal er optaget på listen. Det er også korrekt, at der i teknologibladet er anvendt beskrivelser af bl.a. Infarm-anlæg.


Det er i tidligere helpdesksvar beskrevet, at det alene er effekten af miljøteknologi, som er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste, eller på anden måde er anerkendt, som kan fradraget i beregningerne for ammoniak. Se f.eks.
https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/bat/genberegning-af-bat-niveau-eksisterende-stalde/

 
https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/bat/bat-for-eksisterende-staldafsnitfrivillig-reduktion-af-ammoniak-i-tidligere-godkendelser/  


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken