Supplerende spørgsmål til svar af den 25 februar 2020 om BAT og proportionalitet

28-04-2020

Spørgsmål

I svarer: "Praksis for selve proportionalitetsbetragtningerne i forhold til BAT er ikke ændret i de nye regler efter 1. august 2017. Det vil sige, at princip om at enkeltteknologier med reduktionsomkostninger, der overstiger ca. 100 kr. pr. kg. reduceret N, ikke bør indgå i vurderingen, er fortsat gældende. Foruden at meromkostningen i forhold til de samlede produktionsomkostninger ikke bør overstige ca. 1 % for malkekøer." Mit spørgsmål er følgende - 1) for at noget er BAT må det ikke koste over 100 kr. pr kg N der skal reduceres samt 1 % af produktionsomkostningerne, dvs. at er alle teknologier dyrere end 100 kg pr kg N (det er i tilfælde hvor der kun skal fjernes få kg), så er det ikke BAT uanset pris i forhold til produktionsomkostningerne. 2) Hvordan opgøres produktionsomkostningerne, er det hele besætningen på ejendommen eller er det besætningen i den del af anlægget der skal bygges og dermed udløser nye krav til teknologi. Hvis det er hele besætningen hvordan opgøres omkostningen for tidligere indførte teknikker grundet krav til BAT så ? Som jeg har forstået i NMKN-afgørelser så skal tidligere indførte krav til teknik regnes som BAT uanset om reduktionskravet langt overstiger det tidligere BAT-krav (eks. hvis der er lavet gylleforsuring eller luftrensning), og her kan prisen for allerede indkøbt teknik jo være ret høj.


Svar

Dette svar skal ses i sammenhæng med helpdesksvar af 25. februar 2020 https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/bat/bat-proportionalitet-marginalomkostninger-vs-de-samlede-omkostninger/


Det er rigtigt, at det bagvedliggende princip er, at en teknologi, eller en lavemissionsstald sammenlignet med en referencestald, ikke må resultere i højere omkostninger end 100 kr. pr. kg reduceret N, samt at meromkostningerne for kombinationer af teknologier ikke må overstige ca. 1-2 % af de samlede produktionsomkostninger afhængigt af dyretype baseret på driftsgrenstatistikken fra Danmarks Statistik. Disse niveauer for krav til den maksimale ammoniakemission ved anvendelse af BAT i nye og eksisterende stalde er i altovervejende grad indarbejdet og fastlagt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen Med baggrund i samme princip fremgår det af bekendtgørelsen, at vilkår om virkemidler og miljøteknologi i eksisterende staldafsnit/gødningsopbevaringsanlæg skal videreføres med mindre teknologien ikke længere er på teknologilisten, og der skal derfor hverken regnes på eksisterende anlæg med allerede fastlagte vilkår eller på nye anlæg. Kommunen kan i særlige tilfælde jf. § 25, stk. 5 fravige kravene i bilag 3, pkt. A, nr. 2, tabel 4 og 5, hvis ansøger godtgør, at kravet konkret ikke vil være proportionalt som følge af den eksisterende indretning og drift.


Et eksempel på en situation, hvor den eksisterende indretning og drift konkret kunne betyde, at de fastsatte krav til en nyt staldafsnit ikke vil være proportionale, kan nævnes en mindre tilbygning til en kvægstald, der er indrettet med sengestald med kanal, linespil. Hvis ansøger kan godtgøre, at det ikke er proportionalt at tilbygge med et staldafsnit med fast drænet gulv, eller indføre forsuring (svarende til de to muligheder der er for at leve op til BAT for nye staldafsnit til kvæg) og udvidelsen ikke kan gennemføres i en stald for sig med de muligheder, der her vil være for at leve op til BAT. Det er på denne baggrund, at det skal forstås, at praksis for selve proportionalitetsbetragtningerne i forhold til BAT ikke er ændret i de nye regler efter 1. august 2017. Det betyder også, at det kun vil være ganske få særlige tilfælde at der vil være behov for at lave en konkret beregning på proportionalitet.


I denne beregning skal det dokumenteres, at omkostningerne til at leve op til BAT for nye stalde i tilbygningen vil overstige 100 kr. pr reduceret N eller udgøre mere end 1-2 % af produktionsomkostningerne afhængigt af dyretype.

Fx i https://oldwiki.mst.dk/GetFile.aspx?File=/BAT/Standardvilkaar/MST_Resume_Teknologi_Kvaeg.pdf  fremgår ” Emissionsgrænseværdierne er fastlagt ud fra en forudsætning om, at reduktionsomkostningerne for enkelt-teknologier ikke må overstige 100 kr. pr. kg. reduceret N, samt at meromkostningerne for kombinationer af teknologier ikke må overstige ca. 1 % af de samlede produktionsomkostninger baseret på driftsgrenstatistikken fra Danmarks Statistik”.
Det er disse forudsætninger, der også kan lægges til grund, hvis der er tale om en situation for malkekvæg, hvor § 25, stk. 5 finder anvendelse. Beregningen skal vedrøre det staldafsnit, hvor bekendtgørelsens krav til BAT skal fraviges. Man skal altså ikke begynde at regne på hele anlægget.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken