Stald til periodevis belægning

19-05-2020

Spørgsmål

Jeg har en kunde som vil tage et produktionsareal i brug til slagtesvin, hvor der ikke de seneste mange år har været dyr. Stalden skal bruges få gange om året til at opbevare slagtesvin i korte perioder. Det forventes at der vil gå slagtesvin i stalden 2-3 mdr/år. Resten af året står stalden tom og rengjort. Må jeg på baggrund heraf anføre i skemaet i Husdyrgodkendelse.dk at stalden er tom (dyrene er udegående, "på græs") 6 mdr/år og derved overholde batkravet?


Svar

Hvis et husdyrbrug på grund af et kontinuitetsbrud har mistet retten til fx at producere i en stald, skal stalden i BAT-beregningen i husdyrgodkendelse.dk indsættes som ”Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit”, se evt. https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/ansoegning-og-anmeldelse/eksisterende-eller-nye-stalde-ift-nudriftansoegt-drift/

Perioder hvor dyreholdet ikke har adgang til et produktionsareal kan fradrages forholdsmæssigt ved beregningen af ammoniakemissionen. Det følger af husdyrbekendtgørelsens § 21, stk. 3. Tilsvarende fastlægges BAT-niveauet for ammoniakemissionen også ved en forholdsmæssig reduktion, hvilket følger af bekendtgørelsens § 25, stk. 4. Dvs. hvis dyrene fx sættes til ”udegående” 6 mdr. om året, så vil såvel ammoniakemissionen som kravet til BAT blive reduceret med 50 %, men BAT-kravet forsvinder ikke.
Vær opmærksom på, at hvis dyrene sættes til ”udegående” 5 måneder om året, så indgår de ikke i lugtberegningen i husdyrgodkendelse.dk. Det skyldes bestemmelsen i bekendtgørelsens § 22, stk. 3, hvor det fremgår, at produktionsarealer, der ikke er i brug i mindst 5 måneder om året, herunder juni, juli, august og september, ikke skal indgå i lugtberegningen. Hvis stalden ikke er tom i de fire angivne måneder, skal man sikre sig, at lugt er overholdt. Denne situation er nærmere beskrevet i dette helpdesksvar: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/ammoniak/antal-maaneder-paa-graes-i-nudrift/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken