Spørgsmål vedrørende vilkår om forsuring

16-12-2019

Spørgsmål

Efterfølgende spørgsmål erstatter spørgsmål stillet 22 august 2019 Har en ejendom der I perioden 1995 til 1999 byggede stald til malke-kvægsbesætning på 160 køer med 100 stk. opdræt. I december 2008 bliver der søgt om en fordobling af besætningen og opførelse af ny opdrætsstald. Samtidigt med blev der ansøgt om ændringer af den eksisterende stald, så størstedelen af køerne forsat kunne opstaldes i sengebåse. I forbindelse med godkendelsen, der gives i 2009, bliver der stillet vilkår om skraber på spalter, samt installering af et forsuringsanlæg. Tiltagene blev gjort for at opfylde det generelle ammoniak reduktionskrav. I 2014 søges der igen om ændringer af produktionen på ejendommen. Det skal nævnes, at det eneste der var lavet siden tilladelsen blev givet i 2009, var de ændringer der var søgt om i den daværende stald. Det vil sige opdrætsstalden blev aldrig bygget. I forbindelse med ansøgningen fra 2014 blev der ikke søgt om nyt byg-geri, men udelukkende om en yderligere forøgelse af antal køer fra 315 til 330 stk. BAT-Krav I 2009 var der ingen BAT-standardvilkår for kvæg så I forbindelse med udarbejdelsen af godkendelsen i 2009 blev kun foretaget en generel BAT-vurdering og ikke stillet krav til et specifikt niveau. Med installering af skrabere og forsuring vurderede kommunen selvfølgelig at de tiltag der var gjort for at overholde det generelle ammoniakreduktionskrav også var BAT. I forbindelse med at der nu søges om en ny miljøgodkendelse efter stipladsmodellen har ejer et ønske om at stoppe med brug af forsuring. Den primære baggrund er at ejer ønske at leverer husdyrgødningen til biogasanlæg i området. Forsuringsanlægget er desuden dyr i drift. Som jeg læser vejledningsmateriale der er kommet fra Miljøstyrelsen skal vi for ejendomme med en eksisterende godkendelse, der er BAT-vurderet videreføre de teknologier der forsat er på teknologilisten, hvil-ket gælder forsuring. Det betyder at BAT-kravet bliver 0,58 kg N/m2/år. (1,16 kg N/m2/år der er emissionen fra sengestalde med spalter reduceret med 50 % (effekt af forsuring). Hvis ejendommen ikke havde en tidligere godkendelse og skulle BAT-vurderes for første gang ville den eksisterende stald med sengebåse opfylde BAT-kravet for eksisterende stalde. Det vil sige at en ammoniakemission på 1,16 kg N/m2/år ville være BAT og der ville ikke blive stil-let vilkår om forsuring. Spørgsmål: Skal/kan vi som kommune videreføre et krav om forsuring, der giver en ammoniakreduktion på 0,58 kg N/m2/år, når BAT-kravet for en eksisterende stald ville være 1,16 kg N/m2/år og for en hel ny stald 0,89 kg N/m2/år, og når teknologien i sin tid blev krævet på grund af det generelle ammoniakreduktionskrav der ikke længere eksisterer.


Svar

Inden BAT-kravet for den eksisterende produktion kan fastlægges, skal nudriften fastlægges i overensstemmelse med husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 30, stk. 3, dvs. nudriften fastlægges for hvert staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg, som den hidtidige lovlige drift i henhold til bindende krav i meddelte godkendelser, tilladelser og anmeldelser, der er udnyttet og ikke efterfølgende bortfaldet. Dette fremgår af tidligere helpdesksvar: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/bat/forudsaetning-for-bat-ammoniak-i-eksistende-stald/  .
Kommunen skal altså i første omgang fastlægge, hvad den lovlige drift er for produktionen. Herefter vil de vilkår om ammoniakreducerende tiltag, der er forudsætningen for denne drift, skulle videreføres, hvis vilkårene vedrører en teknologi, der fortsat er på Miljøstyrelsens teknologiliste.
BAT-kravet for de eksisterende staldafsnit beregnes herefter med den nye faglige viden om emissioner pr. m² produktionsareal for den pågældende staldtype. I dette tilfælde skal vilkåret om skraberen således ikke videreføres, men effekten af vilkåret om forsuring skal videreføres, når BAT-kravet til den eksisterende produktion skal fastlægges.
Måden at fastlægge BAT for eksisterende anlæg er med den nye husdyrgodkendelsesmodel flyttet fra vejledningsniveau og op på bekendtgørelsesniveau. Ammoniakemissionskravet for det eksisterende anlæg fastsættes på baggrund af de vilkår, der i den eksisterende godkendelse fastlægger kravet til ammoniakudledningen, medmindre det vedrører teknologier, der ikke længere findes på Teknologilisten. Det er også denne ammoniakudledning, der ligger til grund for den faglige vurdering i den eksisterende godkendelse, og det er ikke muligt at vide, hvordan den miljøfaglige vurdering ville have været, hvis ammoniakudledningen havde været højere på godkendelsestidspunktet. Se desuden helpdesksvarene: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/bat/bat-for-eksisterende-staldafsnitfrivillig-reduktion-af-ammoniak-i-tidligere-godkendelser/

https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/bat/bat-krav-for-eksisterende/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken