Skal en ændring af en stald fra fuldspalte til delvis spaltegulv regnes som en renovering af en stald i BAT-sammenhæng?

16-03-2018

Spørgsmål

Jeg vil gerne høre jeres vurdering af spørgsmålet: Skal en ikke-godkendelsespligtig ændring af en stald (som i dette tilfælde fra fuldspalte til delvis spaltegulv) regnes som en renovering af en stald i BAT-sammenhæng? Og hvilket staldgulv skal anvendes som nudrift i nedenstående sag? Spørgsmålet relaterer sig til en sag, som behandles iht. lovgivningen før 1. august 2017. Baggrunden er denne: Ansøger har i to eksisterende stalde ændret gulvtypen fra fuldspaltegulv til delvis spaltegulv. Dette er gjort efter en miljøgodkendelse fra 2012, hvor dette blev regnet ind. Imidlertid blev miljøgodkendelsen fra 2012 påklaget og hjemvist til fornyet behandling. I stedet for at få genbehandlet denne ansøgning valgte ansøger imidlertid at indsende en ny ansøgning for et lidt udvidet projekt. Denne ansøgning blev indsendt i 2013 og vi traf afgørelse i 2015. Denne afgørelse blev også påklaget og hjemvist til fornyet behandling, og vi er nu i gang med at genbehandle sagen. Vi har i begge afgørelser regnet med den oprindelige nudrift med fuldspaltegulv som nudriftsituationen, idet begge sager i realiteten har været en genbehandling af den oprindelige ansøgning. Men ansøger har i virkeligheden lagt om til delvist spaltegulv ved ibrugtagning af godkendelsen fra 2012 og før den seneste ansøgning i 2013. Og fra 2015 har det jo været et lovkrav. Vi er senere blevet opmærksomme på, at oplægning fra fulspalte til delvis spaltegulv ikke er en godkendelsespligtig ændring (og rent faktisk et lovkrav), og vi er derfor nu i tvivl om, hvorvidt vi skal regne med fuldspaltegulv eller delvist spaltegulv som nudrift i behandlingen af sagen nu. Når vi har regnet med fuldspalte som nudrift, har vi i BAT-beregningen regnet ændringen i de to stalde fra fuldspalte til delvis spalte som en renovering af staldene. Men nu er vi i tvivl om, hvorvidt dette er korrekt. Når omlægning fra fuldspalte til delvist spaltegulv ikke er en godkendelsespligtig ændring, tæller det så som en renovering i BAT-sammenhæng? Ændringen er jo reelt også foretaget. Det var den dog ikke, da den helt oprindelig ansøgning blev indsendt før 2012, men ansøger kunne jo have lavet denne ændring uden en godkendelse, hvis det hele tiden har været gældende, at denne type ændring ikke var godkendelsespligtig. Og ændringen var foretaget, da den fornyede ansøgning i 2013 blev indsendt. Måske burde vi derfor have anvendt delvist spaltegulv som nudrift i den miljøgodkendelse vi gav i 2015 på baggrund af ansøgningen fra 2013, og i så fald det samme nu, hvor vi genbehandler sagen. Og hvis det er tilfældet, så formoder vi, at ændringen ikke tæller som renovering i forhold til BAT, sådan at vi ikke skal regne med værdien for ny/renoveret stald. Jeg har tidligere snakket med en medarbejder i husdyrfonen, som ikke kunne svare. Han bad mig om at indsende spørgsmålet pr. mail, og det gjorde jeg for to måneder siden, men har stadig ikke hørt noget, selv om jeg har rykket. Jeg håber derfor, at I kan give et hurtigt svar.


Svar

Supplerende fra spørgeren er det blevet oplyst, at ændringerne i den ene stald er gået fra fuldspaltegulv til opfyldning af en del af spaltegulvet incl. gyllekummen nedenunder de spalter, der lukkes. I den anden stald er gulvet ændret fra fuldspaltegulv til 1/3 fast gulv, 1/3 drænet gulv og 1/3 spaltegulv.

Ingen af ændringerne var en godkendelsespligtig ændring på ansøgningstidspunktet, da der er tale om dyrevelfærdsmæssige krav, der resultere i miljømæssige forbedringer uden negative konsekvenser for hverken naboer, landskabet eller miljøet. Se nærmere herom i wikivejledningen til reglerne fra før 1. august 2017: https://oldwiki.mst.dk/Husdyrvejledning.Godkendelsespligt.ashx#Husdyrvejledning.Godkendelsespligt+-+Vurdering_Særligt_om_ændringer_pga_nye_lovkrav_om_dyrevelfærd_9

Når nudriften skal fastlægges, skal de nugældende normtal for det staldsystem, der var dengang, bruges. I dette tilfælde er der altså ændret til delvist spaltegulv (25-49%), uden at det var godkendelsespligtigt dengang, og der var derfor ikke et BAT-krav til nye (renoverede) stalde.

Den emission der skal regnes med i nudrift er altså ikke emissionen fra en ny/renoveret stald med et BAT-krav til nye stalde, men blot den faktiske emission fra det pågældende staldsystem. I forbindelse med en genbehandling af en hjemvist sag skal kommunen bruge de normtal for det pågældende staldsystem, der var gældende på det tidspunkt, sagen blev afgjort i kommunen. På baggrund af den beregnede emission fra staldsystemet i nudrift og i ansøgt drift beregnes meremission.

 

 

 

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken