Revurdering af IE-brug og lugt i relation til BAT

29-03-2019

Spørgsmål

I NMK-132-00071 fremgår følgende: "Ved vurderingen af, om et husdyrbrug, hvis miljøgodkendelse skal revurderes, giver anledning til væsentlige lugtgener for de omkringboende, kan kommunalbestyrelsen inddrage, om det beskyttelsesniveau for bl.a. lugt, der er fastsat i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, som gælder ved etableringer, udvidelser eller ændringer, overskrides." Ifm. revurdering af et IE-brug med slagtesvin og smågrise kan jeg ikke vurdere om beskyttelsesniveauet for lugt er overholdt, da der i ansøgningsskemaer efter den nye husdyrbrugslov desværre ikke er mulighed for at se dette. Ud fra sidste revurdering kan jeg se, at lugtgenekriteriet til enkelt bolig ikke var overholdt. Da der ikke laves ændringer på husdyrbruget siden sidste revurdering, har jeg tænkt mig at bruge dataene fra den tidligere revurdering til at afklare, hvorvidt der bør fokuseres på at finde tekniske og økonomisk proportionelle teknikker til at nedbringe lugt fra husdyrbruget i relation til BAT i overensstemmelse med NMK-132-00071 og NMK-132-00040. Kan MST bakke op om denne fremgangsmåde? Ifølge § 35 i godkendelsesbekendtgørelsen skal IE-brug overholde BAT ift. bilag 5, herunder BAT-konklusioner. I BAT-konklusionen af 15. feb. 2017 står der under pkt. 1.9 Lugtemissioner, at hvor der forventes og/eller er dokumenteret lugtgener i følsomme områder, skal der udarbejdes og gennemføres m.v. en lugthåndteringsplan, som et led i miljøledelsessystemet (BAT 12). Skal lugthåndteringsplanen indarbejdes i miljøledelsessystemet for denne svineejendom, hvor beskyttelsesniveauet for lugt ikke er overholdt til nærmeste nabobeboelse?


Svar

Miljøstyrelsen har i et tidligere helpdesk-svar den 17.05.2018 redegjort for muligheden for at adressere problemer med lugt i forbindelse med revurderinger, se https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/revurdering/revurdering-og-bat-lugtemission/. Af Miljøstyrelsens svar fremgår, at kommunen ikke i forbindelse med revurderingen kan kræve, at husdyrbruget overholder beskyttelsesniveauet for luft. Evt. krav om lugtreducerende tiltag skal meddeles som påbud efter husdyrbruglovens § 40, stk. 2, såfremt betingelserne herfor er opfyldt. Miljø- og Fødevareklagenævnet har i en række afgørelser taget stilling til om betingelser for påbud om lugtreducerende tiltag var opfyldt. Se f.eks. NMK-132-00405 og NMK-135-00017.

Med hensyn til spørgsmålet om indarbejdelse af lugthåndteringsplan i miljøledelsessystemet, er det Miljøstyrelsens vurdering, at dette ikke er relevant. Kravet om Miljøledelse fra BAT-konklusionen, og hvad det indebærer, er fastsat i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 43. BAT-konklusionen er i Danmark implementeret via de generelle beskyttelsesniveauer og de i § 43 nævnte krav til systemet. Det er derfor ikke meningen, at kommunen skal gå ind i BAT-konklusionen og vurdere om konklusionen er tilstrækkeligt implementeret på det enkelte husdyrbrug. Miljøstyresen har udarbejdet et minimiljøledelsessystem, som kan bruges og derved opfylde kravene i § 43, se  https://mst.dk/media/141298/mini-miljoeledelse-hgb-42.pdf


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken