Revurdering af IE-brug og lugt i relation til BAT (2/2)

10-01-2020

Spørgsmål

I MST’s helpdesk-svar ”Revurdering af IE-brug og lugt i relation til BAT” af 29.03.2019 henviser MST til to NMK-afgørelser, hvor begge kommuner fik lugtreducerende vilkår ophævet, fordi de ikke i tilstrækkelig grad var begrundet. Det fremgår af afgørelserne, at ”Påbud med henblik på at reducere luftgener fra et eksisterende husdyrbrug i en revurdering reguleres af husdyrbruglovens § 41, stk. 3, hvor påbud i medfør af § 39 skal meddeles i de tilfælde, der er nævnt i 40, stk. 2. Det følger heraf, at påbud - ud over, hvad der følger af BAT - skal være begrundet i en væsentlig forurening, hvor der er fremkommet nye oplysninger om forureningens skadelige virkning, der ikke kunne forudses ved godkendelsens meddelelse, og forureningen i øvrigt går ud over det, som blev lagt til grund ved godkendelsens meddelelse, hvilket skal godtgøres af kommunen.” I spørgsmålet til MST’s helpdesk henviser vi til den situation, hvor det ønskes at nedbringe lugt fra husdyrbruget netop i relation til BAT (væsentlige ændringer i den bedst tilgængelige teknik), og altså ikke med baggrund i nye oplysninger om forurenings skadelige virkning, miljømæssige skadevirkninger der ikke kunne forudses eller forureningen går ud over det, der ved miljøgodkendelsen blev lagt til grund. Vi henviser i spørgsmålet til to klagenævnsafgørelser, hvor afgørelserne går på, at kommunen skal undersøge, om der er nye (proportionale) teknikker, der gør det muligt for at nedbringe lugt, da beskyttelsesniveauet for lugt ikke er overholdt. Senest er der også kommet NMK-135-00036 (18/05317) til fra 17.12.2018. I denne sag var lugtgenekriteriet ikke overholdt til byzone. Heri bemærker klagenævnet følgende: ”Vesthimmerlands Kommune skal derfor ved den fornyede behandling af revurderingen, herunder i forhold til vilkår 4, foretage en fyldestgørende proportionalitetsafvejning af mulighederne for at nedbringe lugtgener for omboende ved tilgængelige teknikker og teknologier, og i den forbindelse påse, at kravene i BAT-konklusionerne for intensivt opdræt af fjerkræ eller svin, publiceret den 21. februar 2017, er overholdt.” Giver ovenstående forklaring og klagenævnsafgørelse anledning til at MST ændrer besvarelsen fra d. 29.03.2019? Vi kan blive i tvivl om, hvorvidt man, uden at dykke ned i selve BAT-konklusionerne og herunder f.eks. vurdere om der skal udarbejdes en lugthåndteringsplan i den pågældende sag, påser at kravene i BAT-konklusionerne er overholdt. NB: Der fremgår ikke lugtberegninger i ansøgningsskemaer om revurdering, og derfor er det pt. ikke muligt at vurdere, om lugtbeskyttelsesniveauet er overholdt. Det gør det sværere at vurdere, om der er grundlag for at se nærmere på mulighederne for at reducere lugt i relation til BAT.


Svar

Det er Miljøstyrelsens vurdering, at kommunerne ikke skal påse at BAT-konklusionerne er overholdt, men alene behandle ansøgninger og revurderinger af IE-brug efter bestemmelserne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
Selvom klagenævnet hjemviser den sag, der henvises til i spørgsmålet, til kommunen, til fornyet behandling, og samtidig siger, at kommunen skal påse at BAT-konkusionerne er overholdt, er der særlige forhold, der gør sig gældende i sagen.

Den pågældende sag omhandler en række konkrete omstændigheder, og væsentligst er det, at sagen skal færdigbehandles efter reglerne i bkg. 1283/2014, og at afgørelsen også er afsagt før de seneste regelændringer i bekendtgørelsen. Derudover er det også et væsentligt forhold i afgørelsen, at der er foretaget en række ændringer, uden at kommunen har overvejet, om det gav anledning til krav om godkendelse.

Som bekendt er der med den seneste ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen implementeret BAT-konklusionerne i bekendtgørelsen. Formålet hermed er at undgå, at kommunerne skal forholde sig selvstændigt til konklusionerne.

Når en kommune meddeler godkendelse til at etablere, ændre eller udvide et husdyrbrug på baggrund af de gældende regler, vil kommunen automatisk have inddraget BAT-konklusionerne i overensstemmelse med IE-direktivets krav herom. Dette skal dog ses i sammenhæng med, at IE-husdyrbrugene også skal overholde en række bindende krav, som også implementerer BAT-konklusionerne.

Bekendtgørelsen indeholder desuden bestemmelser der sikrer, at BAT-konklusionerne også skal iagttages i forbindelse med revurdering. Det gælder ikke kun i forhold til ammoniakkrav, men også konklusionernes øvrige parametre som lugt, støv, støj, vandforbrug, miljøledelse, godt landmandskab, spildevandsemissioner, effektiv energiudnyttelse, emissionsovervågning mv.

Det følger af bekendtgørelsens § 39, stk. 1, at godkendelser af IE-husdyrbrug skal tages op til revurdering og ajourføres om nødvendigt af hensyn til udviklingen i den bedste tilgængelige teknik. Ved revurderingen skal det sikres, at kravene i § 25, jf. bilag 3, pkt. A, og i §§ 26, 27, 35 og § 36, stk. 1, nr. 9-13, overholdes. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med, at en række BAT-konklusioner er implementeret som bindende regler.
Bekendtgørelsens § 40, stk. 1 og 2, beskriver de nærmere rammer for, hvordan revurdering skal gennemføres. Heraf følger det:
”§ 40. Kommunalbestyrelsen skal forberede revurdering efter § 39, stk. 1, ved at fremsøge de nødvendige oplysninger, herunder navnlig oplysninger om resultaterne af husdyrbrugets egenkontrol, og andre oplysninger, hvorefter husdyrbrugets drift og antal stipladser kan sammenholdes med den bedste tilgængelige teknik og med overholdelsen af de beskyttelsesniveauer, der understøttes ved anvendelsen af den bedste tilgængelige teknik. Husdyrbruget skal på kommunalbestyrelsens anmodning fremkomme med andre oplysninger ud over de oplysninger, der kan fremsøges efter 1. pkt., og som kommunalbestyrelsen finder nødvendige for at gennemføre revurderingen. Kommunalbestyrelsen kan ved revurderingen i øvrigt benytte oplysninger, der er fremkommet ved miljøtilsyn og kontrol af husdyrbruget.
Stk. 2. Revurderingen af et husdyrbrug efter § 39, stk. 1, skal omfatte alle vilkår i godkendelsen.”

Regelsættet indebærer samlet set, at kommunen ved en revurdering skal sikre, at ammoniakkravene er overholdt. Derudover skal kravene i de vilkårsbestemmelser, der gælder for IE-husdyrbrug også overholdes.

Derudover skal § 35 iagttages, som bl.a. indebærer, at kommunen skal påse, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Bestemmelsen skal ses i sammenhæng med § 40, stk. 2, hvorefter revurdering af et husdyrbrug efter § 39, stk. 1, skal omfatte alle vilkår i godkendelsen, idet det forudsættes, at en godkendelse under alle omstændigheder indeholder vilkår om lugt og støj.

Kommunerne skal således ved en revurdering overveje, om udviklingen i bedste tilgængelige teknik indebærer, at vilkårene skal skærpes.

Det er således Miljøstyrelsens vurdering, at kommunerne ikke skal forholde sig til BAT-konklusionerne som sådan – heller ikke i forbindelse med en revurdering.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken