Renovering af stald - BAT-forudsætning ved ansøgning

28-02-2020

Spørgsmål

Af vejledningen fremgår følgende: Renovering er et fast begreb (i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen) for nærmere bestemte ændringer, der har et sådant omfang, at de vil have betydning for forureningsforholdene og derfor udløser krav om godkendelse. Det omfatter bl.a. ændring af staldsystem, bortset fra visse ændringer i staldsystemet, som indføres for at mindske ammoniakemissionen, og som ikke indebærer opbrydning af staldgulvet. I AFSNIT 2.1.1. i Godkendelsesbekendtgørelsen står: Nye staldafsnit Tabel 4 angiver den maksimale ammoniakemission i kg NH3-N pr. m²produktionsareal pr. år for nye staldafsnit ved anvendelse af BAT. Kravet for nye staldafsnit omfatter tillige staldafsnit, der ændres på en måde, der kan sidestilles med etablering af nye staldafsnit(renovering), f.eks. ændringer i gulvprofil m.v. Vil ovenstående betyde at enhver ændring af gulvprofil til et gulv der ikke brydes op, men ændres til et gulv med højere emission, vil udløse krav om at stalden skal angives som staldafsnit der skal renoveres (BAT-forudsætning), når der søges ny miljøgodkendelse? - eller er der andre faktorer der kan tages med i vurderingen af om det er en renovering i BAT-forstand?


Svar

Hvis der ikke sker en ændring i selve gulvprofilen, men den eksisterende stald videreføres med en ny driftsmetode, skal stalden ikke indtastes som ny stald. Kommunen skal dog være opmærksom på, om det er praktisk muligt uden ændringer, eller der som led i omlægningen fra dybstrøelse til fast gulv, sker en fysisk ændring af gulvet f.eks. ny overflade, ændring af koten i forhold til foderbord, ændringer af hensyn til dyrevelfærdskrav eller andet. Gør der ikke det, skal der ikke stilles BAT-krav svarende til ny stalde. Er der derimod tale om en ændring i gulvprofilen, skal stalden indtastes som ”ny stald” med deraf følgende BAT-krav til nye stalde.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken