Proportionalitet i ny husdyrregulering

05-01-2018

Spørgsmål

Gælder der de samme regler i den nye husdyrregulering som i den gamle, at kommunen kan vurdere på de proportionalitetsberegninger som ansøger sender ind, og hvis enkeltteknologier med reduktionsomkostninger, der overstiger ca. 100 kr. pr. kg reduceret N, kan vi vurdere, at der ikke er proportionalitet i at reducere yderligere? Kan vi acceptere en bagatelgrænse og hvor går den? I en § 16 a ansøgning kvæg mangler der at blive reduceret med 110 kg NH3-N svarende til 2,7 %. Staldanlægget er det samme i nudrift og ansøgt drift, men i en stald, der tidligere var en opsamlingsplads til malkekøer, skal der i ansøgt drift gå opdræt permanent. Stalden er indrettet med spaltegulv med bagskyl eller ringkanal og skrabning med robotskraber. Stalden til malkekøer har den samme gulvtype. Der er en gyllebeholder, der kan etableres fast overdækning på; men da flydelaget er meget fast i forvejen, vil det være uhensigtsmæssigt med fast overdækning.


Svar

Bemærk, at dette svar er opdateret den 04-07-2018 i forhold til tidligere svar offentliggjort 25-01-2018

For at anvende proportionalitetsprincippet skal der være tale om en særlig situation, som adskiller sig fra standardberegningerne vedr. den aktuelle teknologi. I dette tilfælde gælder det etablering af fast overdækning på gyllebeholderen. Da der her er tale om en kvægbesætning er overdækning af gyllebeholderen for dyr til, at det kan betragtes som BAT (over 100 kr pr kg N) i sig selv, ifølge standardberegningerne for overdækning af gyllebeholdere. Ansøger kan godt vælge at bruge fast overdækning, for at nå BAT-kravet, hvis der f.eks. findes en anden teknologisk løsning, der er BAT, som han ikke ønsker at bruge.

Det er muligt for kommunen at fravige kravene i godkendelsesbekendtgørelsens bilag 3. Reglerne fremgår af § 24, stk. 5, og giver kommunen mulighed for i særlige tilfælde at fravige kravene, hvis kravet konkret ikke vil være proportionelt som følge af den eksisterende indretning og drift. Der findes ikke en fast bagatelgrænse. Det vil være op til kommunen at vurdere proportionalitet fra sag til sag. Vejledningen er udbygget på dette område i forbindelse med ny viden om kvæggulve, se vejledningen til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens kapitel 13.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken