Proportionalitet i forhold til BAT-krav?

14-12-2017

Spørgsmål

BAT-krav er indbygget i den nye godkendelsesbekendtgørelse, som krav, der kun undtagelsesvis kan fraviges (§24 stk. 5), hvis det kan godtgøres, at det ikke er proportionalt, som følge af den eksisterende indretning og drift. Mit spørgsmål drejer sig netop om eksisterende stalde. Hvornår er det for dyrt, er det 100 kr/kg N, 150, 200 el. 300. Vi kan ikke længere finde disse tal i Miljøstyrelsens beskrivelser vedr. BAT. Undtagelsesvis, hvordan skal det forstås. I Wikivejledningen er der et enkelt eksempel med en gl. stald med for lidt plads til en skraber, men ingen omtale af, hvilken omkostning, der vil blive betragtet, som for høj.


Svar

Proportionalitet i forhold til BAT er ikke ændret i de nye regler efter 1. august 2017. Praksis er derfor uændret og kan findes i den gamle wikivejledning. Følgende fremgår af teknologibladet der ligger i den gamle wikivejledning. Her fremgår det bl.a.: Miljøstyrelsen har til slut fastlagt emissionsgrænseværdierne ud fra det princip, at enkeltteknologier med reduktionsomkostninger, der overstiger ca. 100 kr. pr. kg. reduceret N, ikke bør indgå i vurderingen.

 

Teknologibladene findes her.

https://www2.mst.dk/Wiki/GetFile.aspx?File=/BAT/Standardvilkaar/BATemissionsgraenser_malkekvaeg_maj2011.pdf


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken