Overgangsbestemmelse i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen

09-07-2018

Spørgsmål

Vi har modtaget et spørgsmål omkring ammoniakemissionen fra kvægstalde fra en miljørådgiver. Spøgsmålet er hvilken bekendtgørelse, og derved ammoniakemission man skal bruge, hvis en godkendelse først bliver afgjort efter, at den nye husdyrgodkendelsesbekendtgørelse er trådt i kraft. Årsagen til at rådgiveren spørger er, at MST har sagt, at der i den nye bekendtgørelse vil ske en opdatering af ammoniakemissionerne fra kvægstalde, så de kommer til at passe med den nye viden på området. Rådgiveren har af SEGES fået at vide, at den bekendtgørelse der skal bruges, afhænger af tidspunktet for hvornår ansøgningen er indsendt, og ikke af afgørelsestidspunktet. Vi vil derfor høre om de ansøgninger på kvægejendomme, der er inde i øjeblikket, og som ikke kan nå at blive afgjort inden en ny bekendtgørelse, skal afgøres efter den nye eller den gamle bekendtgørelse?


Svar

Det er korrekt som oplyst af SEGES, at det er ansøgningstidspunktet, der bestemmer hvilken husdyrgodkendelsesbekendtgørelse, der skal anvendes. Dette følger af overgangsbestemmelserne i bekendtgørelsen. En verserende sag, som ikke er færdigbehandlet, færdigbehandles efter de hidtil gældende regler. Hvis ansøger derimod ønsker at få sin ansøgning behandlet efter den nye husdyrgodkendelsesbekendtgørelse, som er planlagt at træde i kraft den 1. august 2018, skal han trække sin verserende ansøgning og indsende ansøgningen igen efter at bekendtgørelsen træder i kraft.

For yderligere vejledning om kvægsagen, se

http://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2018/feb/saadan-haandteres-godkendelse-af-kvaegbrug-i-lyset-af-ny-viden-om-emissioner-fra-de-forskellige-staldsystemer/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken