Oplysningskrav for IE-husdyrbrug - energi

17-12-2020

Spørgsmål

Ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 1, afsnit C, nr. 2 skal IE -husdyrbrug redegøre for og dokumentere valget af "bedste tilgængelige teknik", herunder i forhold til råvarer, energi, vand og management mv. Spørgsmålet er: Hvad forstås ved "energi" i denne sammenhæng?? Er det udelukkende forbrug af elektricitet, eller er f.eks. forbruget af fyringsolie til opvarmning af stalde og diesel til maskiner også omfattet af begrebet "energi". Og skal man så også i forbindelse med revurdering af IE-brug vurdere om energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt (§ 35, stk. 1 nr. 2 jf. § 39, hvoraf det fremgår at man skal sikrer at kravene i § 35 skal overholdes. Skal man f.eks. tage stilling til om energiforbruget til staldopvarmning kan udnyttes mere effektivt, f.eks. ved etablering af varmeveksler e.l.?


Svar

Når der tales om ”energi”, så er det ikke kun forbrug af elektricitet. Husdyrbrugets energiforbrug skal vurderes med henblik på at undgå unødigt ressourceforbrug. Vurderingen skal være centreret om den energi, der medgår i husdyrproduktionen.

Energiforbrug til den almindelige markdrift og planteproduktion og herunder maskiner og køretøjer, der er knyttet hertil, er ikke omfattet. Valg af energikilde til opvarmning reguleres af varmeforsyningsloven og skal ikke vurderes i forbindelse med en miljøgodkendelse.

Kommunen skal vurdere, om de angivne energibesparende foranstaltninger for stalde og lagre er fyldestgøende således, at der ikke sker et unødigt spild af energi. Det bør indgå i vurderingen, om foranstaltningerne er virkningsfulde og kan betegnes som den bedste tilgængelige teknik for den pågældende type husdyrbrug. 

Ressourceforbruget af energi er en naturlig del af princippet om anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Det er derfor vigtigt, at det i miljøgodkendelsen vurderes og begrundes, om det, der er anført i ansøgningen vedrørende ressourceforbruget af energi, er i overensstemmelse med princippet om anvendelse af BAT.

I forhold til BAT gælder det om at arbejde på at optimere energieffektiviteten på anlægget. Det vil sige at sikre, at særligt energiforbrugende installationer - for eksempel ventilationsanlæg - løbende kontrolleres og vedligeholdes således, at de altid kører energimæssigt optimalt, samt at eventuel overskudvarme udnyttes andre steder på anlægget. Endvidere kan det betragtes som BAT at registrere energiforbruget løbende med henblik på at identificere defekter samt vælge udstyr med fokus på energibesparende egenskaber.

Se nærmere om energiforbruget i relation til BAT i BREF-dokumentet om intensiv fjerkræ- og svineproduktion: https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/intensivt-opdraet-af-fjerkrae-og-svin/. Ydermere kan der også findes inspiration i det tværgående BREF-dokument om energi: https://mst.dk/erhverv/industri/bat-bref/liste-over-alle-brefer/energieffektivitet/ 

Det er korrekt, at det også skal indgå i en revurdering, om energi- og råvareforbruget udnyttes mest effektivt, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 35, nr. 2, jf. § 39, stk. 1. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken