Om maks-effekt af gyllekøling

02-07-2020

Spørgsmål

På en ejendom er der installeret et gyllekølingsanlæg der køler med 45,3 watt/m2. I forbindelse med en ansøgning om miljøgodkendelse at der i ansøgt drift indregnet en ammoniakreducerende effekt på 33 %. Ifølge MELT indstillingen er der for gyllekøling i stalde med linespil i gyllekummerne angivet, at der kan opnås en ammoniakreducerende effekt på 34 % ved en køleydelse på 37 watt/m2. I MELT indstillingen er der også angivet en formel til beregning af den ammoniakreducerende effekt ved forskellig køleydelse. En formel der er udarbejdet ud fra foreliggende datamateriale og som ifølge MELT eksperterne i højere grad end de andre ”modeller” afspejler de observerede ammoniakreduktioner som funktion af køleeffekt. De anbefaler derfor, at den benyttes i forbindelse med gyllekøling i svinestalde med linespilsanlæg. De skriver også at modellen kun er gyldig op til en maksimal ammoniakreducerende effekt på 34 %, som opnås ved en køleeffekt på 37 watt/m2. Spørgsmålene er derfor: 1. ”Maks” effekten på de 34 % skyldes det udelukkende, at der ikke foreligger datamateriale for køleydelser større end 37 watt/m2 2. Findes der en model der kan anvendes hvis køleydelsen er over 37 watt/m2. 3. Ved en aktuel køleydelse på 45,3 Watt pr. m2 vil det være muligt, at reducerer antallet af driftstimer og forsat opnå en årlig effekt på 34 %, og hvis ja hvordan skulle det så beregnes?


Svar

Der kan ikke godtages en effekt for den del af gyllekølingen som evt. måtte overstige hhv. 37 W/m2 for stalde med linespilsanlæg og mere end 44,69 W/m2 for stalde med rørudslusning.
Det fremgår af MELT-indstillingen for gyllekøling i svinestalde:
• med linespilsanlæg er modellen gyldig op til en maksimal ammoniakreducerende effekt på 34 %, som opnås ved en køleeffekt på 37 W/m2. Effekten udregnes efter formel 5 som er

Reduktion i ammoniak (%) = 1,66x – 0,02x2
• For stalde med rørudslusning skal formel (4) benyttes op til 30 % ammoniakreduktion, som fortsat fastholdes som et maksimum. Det svare til en maksimal køleydelse på 44,69 W/m2. Effekten udregnes efter formel 4 som er

Reduktion i ammoniak (%) = 0,85x – 0,004x2 

I begge tilfælde er x= køleeffekt, W/m2.

Gyllekølings indvirkning på ammoniakreduktion er ikke beskrevet og dokumenteret for køleydelser, der resultere i ammoniakreduktion på mere end de hhv. 34 % og 30 %. Der kan derfor ikke godtages en effekt for den del af kølingen som evt. måtte overstige hhv. 37 W/m2 for stalde med linespilsanlæg og mere end 44,69 W/m2 for stalde med rørudslusning. Årsagen til at der ikke kan anerkendes en effekt herudover fremgår af MELT indstillingen for de to gulvtyper. Dette besvarer spørgsmål (1).

Det betyder, at hvis der anvendes en varmepumpe, som resulterer i en gennemsnitlige specifik køleeffekt på mere end hhv. 37 W/m2 for stalde med linespilsanlæg og mere end 44,69 W/m2 for stalde med rørudslusning, så kan, og skal, det i beregningerne maksimalt indgå med en effekt på hhv. 34 % og 30 % ammoniakreduktion.

Det vil sige, at i en situation hvor der vælges at køle meget over kortere tid, er der et maksimum for hvor stor en ammoniakreducerende effekt, som kan anerkendes. Det er dog ikke noget til hinder for faktisk at overstige den gennemsnitlige specifik køleeffekt på mere end hhv. 37 W/m2 for stalde med linespilsanlæg og mere end 44,69 W/m2 for stalde med rørudslusning så længe, at effekten der regnes på, maksimalt indgår med hhv. 37 W/m2 for stalde med linespilsanlæg og maksimalt 44,69 W/m2 for stalde med rørudslusning.

I det beskrevne eksempel (3) skal der derfor foretages en beregning, hvor der kun kan anerkendes køleeffekt på 37 W/m2 uanset, at der faktisk køles med en køleeffekt på 45,3 W/m2. Dette giver også svar på spørgsmål (2).

Der er i de vejledende vilkår for gyllekøling for hhv. med datalogger og timetæller beskrevet ved eksempler hvordan en omregning kan foretages. Og det er i den forbindelse vigtigt at tage højde for den maksimale anerkendte effekt som beskrevet ovenfor.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken