Om BAT og videnskataloget for kvæggulve

07-07-2020

Spørgsmål

Efter at have læst et helpdesksvar blev jeg i tvivl om, hvilke staldgulve til kvæg, der kan betragtes som BAT. https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/indretning-af-stalde-olign/fast-draenede-gulve-med-skraber-og-ajleafloeb/ Heri står: ”Staldsystemet "fast drænet gulv med skraber og ajleafløb" har en skraber integreret som en del af staldsystemet.” I høringsnotat i forbindelse med den ændrede Husdyrgodkendelsesbekendtgørelse i 2018 står der i svar til høringssvar fra AgriNord: ”Vedr. definition af fast drænet gulv Agri Nord forventer, at det fortsat er muligt at vælge frit mellem de gulvtyper, der er beskrevet som faste drænede gulve i ”Videnskatalog over kvægstaldgulve med 4 % ammoniakfordampning”. Miljø- og Fødevareministeriets bemærkninger Begrebet fast drænet gulv omfatter som udgangspunkt flere gulvtyper, heriblandt de gulvtyper, der er nævnt som fast drænede gulve i videnskataloget. Der kan løbende tages stilling til, om nye gulvtyper kan defineres som fast drænet.” https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/44973858-77d7-4d3d-a346-5b62b9c777a1/H%C3%B8ringsnotat_060718%20offentligg%C3%B8relse%20h%C3%B8ringsportalen.pdf Jeg går derfor ud fra, at Miljøstyrelsen har blåstemplet, at alle videnskatalogets gulve er BAT - dog med spaltegulv med kanal og linespil som eneste undtagelse? Jeg kunne godt tænke mig at få dette bekræftet i et helpdesksvar, da man intet kan læse om Videnskataloget i Husdyrvejledningen. Ordlyden ”skraber integreret som en del af staldsystemet” fik mig i første omgang til at komme til den konklusion, at robotskrabere ikke kan anvendes. Jeg tænker, at andre kunne komme til den fejlslutning, så måske kunne helpdesksvaret uddybes?


Svar

Det er korrekt, at begrebet fast drænet gulve omfatter flere gulvtyper. I ”Videnskataloget over kvægstaldgulve med 4 % ammoniakfordampning” refererer de til teknologibladet ”Faste drænede gulve med skraber og ajleafløb”. Fælles for dem alle er bl.a., at de skal skrabes hver anden time hele døgnet jf. de vejledende vilkår i teknologibladet om faste drænede gulve med skraber og ajleafløb. Som det fremgår af helpdesksvarene af 6. november 2018 og 29. maj 2018 , har det i forbindelse med  Aarhus Universitets undersøgelse af ammoniakfordampningen relateret til antal skrabninger af spaltegulve i kvægstalde (DCA report no 110 – December 2017) ikke været muligt at gennemføre tilstrækkeligt mange forsøg på drænede gulve til, at man på et videnskabeligt grundlag kunne eftervise, at skraberen på de drænede gulve ikke har en effekt. 
Kommunen skal derfor i godkendelsen sikre sig, at der anvendes det korrekte staldsystem, og den praksis som er nødvendig for at staldsystemet har den ønskede effekt i overensstemmelse med den fastsatte emissionsfaktor. Dvs. at de drænede gulve fortsat skal skrabes hver anden time, og ifølge videnskataloget kan dette i nogen tilfælde godt være med en robotskraber. Dette kan opnås ved at sætte vilkår eller på anden måde beskrive forudsætningerne i godkendelsen jf. teknologibladet om faste drænede gulve med skraber og ajleafløb. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken