Nyt videnskatalog over kvægstaldgulve med 0,89 kg NH3 pr. m2 produktionsareal

 

09-05-2023

Spørgsmål

Den 21. februar 2023 har SEGES udgivet et nyt videnskatalog over kvægstaldgulve. Videnskataloget beskriver gulve med et emissionsniveau på 0,89 kg ammoniak pr. m2 produktionsareal. Vi mener, at videnskataloget er nyeste viden i forhold til, hvilke kvæggulve der opfylder kravene til BAT. Er MST enig?


Svar

Kvægstalde med de gulve der er beskrevet i det nye videnskatalog fra SEGES, ligner lavemissionsgulvet, som i bekendtgørelsen har betegnelsen ”Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb”, mest i relation til emission af ammoniak og lugt. 

Det betyder som udgangspunkt, at de lever op til BAT-kravet med emissionsniveau på 0,89 kg NH3 pr. m2 produktionsareal for malkekøer, kvier og stude på staldsystemet: Fast drænet gulv med skraber og ajleafløb jf bilag 3, tabel 4 og 1 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.  

Det nye videnskatalog fra SEGES er ikke udtømmende, idet der ikke er tale om beskrivelse af alle gulvtyper, men hvilke principper, der er kendskab til ved opdateringen af SEGES videnskataloget. 

Det betyder, at andre indretninger også vil kunne leve op til staldsystembeskrivelsen ”faste drænede gulve med skraber og ajleafløb”. Der findes beskrivelser af staldsystemet i 
• Det oprindelige” Teknologiblade: Faste drænede gulve med skraber og ajleafløb
kapitel 8 i normtal for stalde, og senest i
funktionsbeskrivelsen af staldsystemet fra BAT-projektet, som lyder sådan her:
” Drænet fast gulv med ajleafløb og gødningsskraber: Gulv i gangarealer med 1–3 % fald mod en eller flere ajlerender i gulvets længderetning eller spalteåbninger på tværs af gulvets længderetning. Åbningsarealet til eventuel underliggende gyllekanal må maksimalt udgøre 5 % af gangarealet. Gulvet skrabes rent for gødning mindst 12 gange dagligt".

Lever en stald med tilhørende indretning op til det, uden at der er tydelige fejl og mangler ved indretningen, bør kommunen vurdere, at der er tale en ”lavemissionsstald”. 

Se i øvrigt også dette helpdesksvar:  https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/bat/om-bat-og-videnskataloget-for-kvaeggulve/.

Der findes ikke en egentlig godkendelsesforanstaltning af gulvene, hvorved der ved nye gulvtyper fra udvikler/firma skal vurderes, om gulvene lever op til ovenstående beskrivelse for at indgå i normtal med 0,89 kg NH3 pr. m2 produktionsareal. 

Det vil derfor være op til en konkret vurdering af, om staldindretningen lever op til funktionsbeskrivelserne af staldene jf. de 3 ovennævnte kilder.

Ønskes særskilt godkendelse af gulvet, som en teknologi, der f.eks. formodes at have en lavere emission, kan der søges optagelse på Miljøstyrelsens Teknologiliste.

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken