Ny vs. eksisterende stald

08-10-2018

Spørgsmål

Hvornår bliver en ny stald betragtet som eksisterende stald (hvilket vil medføre lempeligere BAT krav)? Uddybning af spørgsmålet: Betyder det så at en stald der er miljøgodkendt i august 2018 og opført i november 2018, kan indgå som eksisterende stald i et tillæg der indsendes i januar 2019? Det kan jo betyde at stalden i august-ansøgningen søges opført med en eller anden form for miljøteknologi, der gør at den overholder BAT for en ny stald og denne miljøteknologi ikke indgår i januar-ansøgningen, da en eksisterende stald har lempeligere BAT-krav, men januar-ansøgningen samlet overholder BAT-kravet? Jeg ved at flere kommuner vurderer en stald der er opført inden for de seneste 8 år som ny og kræver at den fremgår som ny i evt. tillægsansøgninger. Denne fremgangsmåde bevirker dog at der ved revurdering efter 8 år vil være et mere lempeligt BAT krav end det var tilfældet i godkendelsessituationen 8 år tidligere og jeg kan ikke gennemskue om det er hensigten eller om det er planen at den enkelte kommune manuelt fastsætter BAT niveauet i de eksisterende stalde?


Svar

Ja, i den beskrevne situation vil stalden skulle indgå som en eksisterende stald ved en ny ansøgning i 2019, men BAT-niveauet for stalden fastlægges af de vilkår om virkemidler og teknologi, der var fastsat i 2018-godkendelsen. I husdyrgodkendelse.dk vælges stalden som "Eksisterende staldafsnit. BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse" med indsætning af det beregnede BAT-niveau.  

Det følger af husdyrgødningsbekendtgørelsens bilag 3, pkt. A, afsnit 2.1.2, at ved fastlæggelse af BAT for eksisterende staldafsnit, skal kravet til den maksimale emission af NH3-N pr. år fra staldafsnittet genberegnes. Beregningen foretages ud fra de emissionsfaktorer i kg NH3-N pr. m² produktionsareal pr. år i tabel 1, som er gældende på tidspunktet for den aktuelle afgørelse, og BAT-niveauet fastlægges ud fra de vilkår om virkemidler og miljøteknologi, der er fastsat for det pågældende staldafsnit i en gældende godkendelse eller tilladelse.

Det fremgår også af afsnit 2.1.2, at eksisterende staldafsnit i BAT-beregningen er de staldafsnit, der er lovligt bestående og som ikke renoveres eller ændres på en sådan måde, at de betragtes som nye. Man kan altså ikke sige, at stalde opført inden for de sidste 8 år, skal betragtes som nye. Desuden skal nudrift for en godkendelse fastlægges i overensstemmelse med husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 30.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken