Ny eller eksisterende stald

29-01-2019

Spørgsmål

Ansøger planlægger en produktion af slagtesvin i en eksisterende stald, der i dag består af 1/3 klimastald til smågrise og 2/3 slagtesvinestald 25-49 % gulv. Klimastalden kan ændres til 25-49 % gulv uden gennemgribende renovering. Skal den 1/3 af stalden, der ændres til slagtesvinestald indsættes som ny eller som eksisterende stald. Stalden blev bygget i 2005.


Svar

Miljøstyrelsen forstår spørgsmålet således, at kommunen har fastlagt nudrift i overensstemmelse med husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 30, stk. 3, så de beskrevne produktionsarealer svarer til den hidtil lovlige drift. Hvis kommunen har vurderet, at der ikke sker en godkendelsespligtig ændring/gennemgribende renovering, og stalden ikke har en tidligere godkendelse/tilladelse, hvor der er fastsat BAT-krav, indsættes stalden som eksisterende stald.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken