Mindre tilbygning. § 25 stk 5 i Bekendtgørelse 2018-07-06 nr. 1021

12-09-2018

Spørgsmål

En ansøger om miljøgodkendelse af et kvægbrug ønsker at udvide sit produktionsareal fra 4.128 til 6.100 m2. I den forbindelse laves en tilbygning til en eksisterende kostald på 1.050 m2. Den eksisterende kostald er på 2.970 m2 og er indrettet sengestald med spalter (bagskyld eller ringkanal ). Ansøger ønsker at etablere tilbygningen på samme måde. Det vil sige som sengestald med spalter (bagskyld eller ringkanal). Konsulenten laver gerne beregninger, der godtgør, at kravet til BAT konkret ikke vil være proportionalt som følge af en eksisterende indretning og drift. Vurderer Miljøstyrelsen at der er tale om et særlig tilfælde, hvor kommunen i henhold til § 25 stk. 5 kan fravige kravet om BAT?


Svar

Det er kommunen, der skal vurdere om BAT kravet er proportionalt. I denne vurdering, er det vigtigt, at se på om den ønskede udvidelse af staldafsnittet kan opføres som en ”BAT-stald” medfast drænet gulv med skraber og ajleafløb eller om der kan indføres forsuring. F.eks. ved at lave en særskilt stald i stedet for en tilbygning. Det fremgår af vejledningen til kapitel 13 https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/13-generelle-principper-for-godkendelser-og-tilladelser/#7 i afsnittet ”konkret fravigelse”, at det kan være en mulighed at fravige BAT-kravet, med hjemmel i § 25, stk. 5, hvis ansøger kan godtgøre, at det ikke er proportionalt at tilbygge med et staldafsnit med fast drænet gulv, eller indføre forsuring og udvidelsen ikke kan gennemføres i en stald for sig med de muligheder der her vil være for at leve op til BAT. 

Vær opmærksom på at kapitel 13 endnu ikke er opdateret med §-ændringerne fra 1. august 2018, men indholdet vedr. denne problematik er fortsat gældende.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken