Miljøteknologi som er midlertidigt optaget på teknologilisten og BAT krav

19-08-2021

Spørgsmål

Antallet af specifikke miljøteknologier til kvægstalde er begrænset. Der er kun optaget en enkelt midlertidig staldteknologi (JH forsuring NH4+ Kvægstalde med ringkanal eller bagskylskanal). Denne har længe været midlertidig. Er der en tidshorisont for en permanent optagelse af teknologien? Hvordan skal myndigheden forholde sig ved bortfald af teknologien med gylleforsuring, hvis det sker inden en godkendelse med vilkår om gylleforsuring er fuldt udnyttet, men byggeri er påbegyndt (set i lyset af 6 års frist for udnyttelse)? Vil BAT-kravet i så fald skulle opfyldes ved at vælge det bedste gulvsystem samt fast overdækning af gyllebeholdere, eller skal der foretages en genberegning af BAT for den pågældende produktion uden gylleforsuring?


Svar

Der er desværre ikke nogen sikker prognose for, hvornår JH forsuring i kvægstalde bliver permanent optaget på teknologilisten.

I tilfælde af, at teknologien - mod forventning-ikke optages permanent på teknologilisten vil Miljøstyrelsen vejlede yderligere om problemstillingen.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken