Miljøteknologi i eksisterende stald, som ikke er på Teknologilisten - SKOV punktudsugning

02-07-2020

Spørgsmål

Der er indført ammoniakreducerende teknologi i form af et SKOV anlæg, punktudsug kombineret med BIO-Flex luftrenser for at overholde BAT og det generelle ammoniakreduktionskrav. I december 2017 blev kombinationen Punktudsug og BIO-Flex luftrenser taget af Teknologilisten. SEGES er i juni 2020 startet på målinger, der skal fastlægge hvad renseeffekten er. Resultatet af målingerne forventes klar til marts 2021. Hvordan håndterer kommunen en teknologi, der p.t. ikke er på listen, men er funktionsdygtigt og drives efter vilkårene i miljøgodkendelsen ?Hvad skal kommunen gøre, når der føres tilsyn i 2020? Hvordan fastlægges BAT-niveau ved ansøgning om ændring/overgang til ny lov? Hvordan fastlægges BAT-niveau ved revurdering ?


Svar

Der findes 2 tidligere besvarelser som samlet giver dækkende vejledning omkring nuværende håndtering af miljøteknologien Biologisk luftrensning fra SKOV A/S BIO-Flex luftrenser i svinestalde kombineret med punktudsugnig.
Svarene vedrører fastlæggelse af nudrift, BAT-niveau for ammoniak ved ny ansøgning og ved revurdering samt håndtering ved tilsyn:


https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/overgang-til-stipladsmodel-og-samtidigt-udtag-af-udgaaet-lugt-teknologien-afstand-til-nabo-ikke-overholdt/  
https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/skift-i-miljoeteknologi/

 
Der pågår en dialog mellem virksomhed og Miljøstyrelsen omkring dokumentation af effekten vedr. punktudsugning. Indtil teknologien eventuelt måtte komme på teknologilisten igen, kan effekten ikke medregnes ved ansøgning om godkendelse efter ny husdyrbruglov.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken