Manglende udnyttelse ift. nudrift/ansøgt drift

16-10-2018

Spørgsmål

En landman der har fået en godkendelse til en stald i 2015, hvor udnyttelsesfristen er 2021, har endnu ikke bygget stalden. Nu planlægger han at anvende eksisterende bygninger, der har stået tomme i 10 år. Når han sender ansøgningen ind, skal han så indsætte stalden, der ikke er bygget endnu, som en eksisterende stald i nudrift og de gamle bygninger, der ikke har været anvendt i 10 år som nye stalde?


Svar

Spørgsmålet om nudrift contra ansøgt drift afgøres efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 30, stk. 3. Denne bestemmelse fastlægger, at kun en hidtidig lovlig drift i henhold til bindende krav i godkendelser, tilladelser eller anmeldelser, der er udnyttet, og ikke efterfølgende er bortfaldet, kan fastsættes som nudrift.
Den allerede meddelte godkendelse skal altså være lovligt udnyttet for at kunne fastsættes som nudrift.
Kommunen skal således både for så vidt angår den endnu ikke byggede stald og de tomme gamle bygninger tage stilling til om godkendelsen er udnyttet, eller om der er efterfølgende er indtrådt et kontinuitetsbrud.
Ift. den endnu ikke byggede stald skal kommunen tage stilling til (selvom stalden endnu ikke er bygget) om der allerede er sket udnyttelse efter husdyrbruglovens nu ophævede § 33. Efter denne bestemmelse kunne godkendelser være udnyttet allerede ved indgåelse af en bindende entreprenøraftale og løbende skridt derefter for at sikre, at projektet var i gang. Hvis denne udnyttelse ikke er fundet sted før 1. august 2017, og udnyttelsesfristen ikke var udløbet, skal udnyttelse afgøres efter de nye regler herom, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 49, stk. 1. § 12 godkendelsen får således en 6 årig udnyttelsesfrist fra godkendelsens meddelelse, og spørgsmålet om hvorvidt godkendelsen er lovligt udnyttet afgøres efter § 50, som kræver, at byggeriet er afsluttet.
Ift. det, der beskrives som tomme gamle bygninger, kan Miljøstyrelsen ikke ud fra sagens oplysninger tage stilling til, om der er eller ikke er tale om et kontinuitetsbrud. Men hvis ikke der er tale om en hidtidig lovlig drift i henhold til bindende krav i godkendelser, tilladelser eller anmeldelser, der er udnyttet, og som efterfølgende ikke er bortfaldet, jf. § 30, stk. 3, skal de tomme bygninger fastlægges som ansøgt drift.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken