Levering til biogas kontra BAT-krav

20-11-2019

Spørgsmål

Et kvægbrug der har en § 16a miljøgodkendelse med vilkår om gylleforsuring ønsker at levere til lokalt biogasanlæg. I den forbindelse ønskes, at få ophævet vilkår om gylleforsuring, da biogasanlægget ikke vil modtage forsuret gylle. Ved ophævelse af vilkår om gylleforsuring vil det ikke være muligt at opnå BAT. Forsuringsanlægget er etableret og i drift, hvorfor proportionalitet ikke umiddelbart kan inddrages, da forsuring har dannet grundlag for tidligere miljøgodkendelser. I den tidligere husdyrgodkendelsesbekendtgørelse (Bek. nr. 211 af 28-02-2017) § 18, var det muligt for kommunalbestyrelsen undtagelsesvis at fastsætte lempeligere emissionsgrænseværdier end BAT-konklusionerne, for IE-brug. Denne paragraf har i forbindelse med sager efter den tidligere husdyrbrugslovs § 12 været anvendt som argumentation for at BAT ikke blev opnået i forbindelse med levering til biogas fra kvægbrug, selvom kvægbrug ikke er IE-brug. Den tidligere husdyrgodkendelsesbekendtgørelses § 18 (Bek. nr. 211 af 28-02-2017) er ikke direkte videreført i den nye husdyrgodkendelsesbekendtgørelse (Bek. nr. 718 af 08-07-2019), hvorfor den ikke kan anvendes som argumentation for at lempe på ammoniakkravet. I denne bekendtgørelse er det proportionalitetsbetragtningen som fremgår af bekendtgørelsens § 25 stk. 5, hvilket er svært at argumentere for, når anlægget allerede er i drift. Fra en energi- og resursemæssig betragtning giver det rigtig god mening at levere til et lokalt biogasanlæg. Det vil især give god mening at lempe på kravet til ammoniak ved levering til biogasanlæg i områder, hvor en øget ammoniakfordampning ikke vil have en negativ indvirkning på naturområder. Er der i gældende lovgivning en mulighed for at lempe på ammoniakkravet uden anvendelse af de proportionalitetsbetragtninger der ligger i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 25 stk. 5? Kan man evt. sammenligne med om det ansøgte ville overholde BAT-kravet, hvis der var tale om et barmarksprojekt?


Svar

Svaret er præciseret den 16. december 2019.

Fastlæggelse af BAT-kravet i eksisterende staldafsnit fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3, afsnit 2.1.2.  Ved eksisterende staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg, hvor der i en tidligere godkendelse er fastsat vilkår med henblik på reduktion af ammoniakemissionen, skal BAT-niveauet genberegnes med inddragelse af effekten af disse vilkår, medmindre vilkårene er stillet til en miljøteknologi, som ikke er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste, eller på anden måde er anerkendt. Miljøstyrelsen forstår spørgsmålet således, at der i den eksisterende godkendelse er fastlagt vilkår til en teknologi, der er på MSTs teknologiliste (gylleforsuring), og BAT-niveauet fastlægges dermed i overensstemmelse med det. Beregning af BAT-niveauet er fastlagt på bekendtgørelsesniveau, så det er ikke muligt at fravige kravet, med mindre der er tale om en situation, der opfylder betingelserne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelses § 25, stk. 5, hvor kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde kan fravige kravene i bilag 3, pkt. A, nr. 2, tabel 4 og 5, jf. stk. 2 og 3, hvis ansøgeren godtgør, at kravet konkret ikke vil være proportionalt som følge af den eksisterende indretning og drift.

Men som I også skriver, er det ikke tale om et sådant tilfælde her.

Se også nærmere under afsnittet "Konkret fravigelse" i vejledningens kapitel 13 https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/13-generelle-principper-for-godkendelser-og-tilladelser/#7

Bemærk, at det naturligvis vil være muligt i forbindelse med en miljøgodkendelse at udskifte en teknologi på teknologilisten med en anden teknologi på teknologilisten, men det genberegnede BAT-niveau med inddragelse af tidligere fastsatte vilkår skal fortsat overholdes.

BAT-kravet til ammoniakreduktion er uafhængigt af, om produktionen foregår i et område, hvor ammoniakemissionen ikke vil resultere i uacceptabel deposition til sårbar natur.

Det er ikke muligt at sammenligne, om det ansøgte ville overholde BAT-kravet, hvis der var tale om et barmarksprojekt. BAT-kravet i eksisterende staldafsnit, skal fastlægges i overensstemmelse med bekendtgørelsen.  Se endvidere andre helpdesksvar vedr. BAT i eksisterende stalde:  og BAT i eksiaterende staldafsnit og spørgsmål vedrørende vilkår om forsuring


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken