lempeligere emissionsgrænseværdier end BAT-konklussionerne

22-03-2018

Spørgsmål

Svarer BAT-grænserne i husdyrloven til værdierne i BAT-konklusionerne? I § 15 stk. 4 nr. 1 i tilsynsbekendtgørelsen står, at vi for alle IE-brug skal oplyse til MST, hvis et IE-brug har lempeligere emissionsgrænseværdi end dem, der følger af BAT-konklusionerne. Hvis emissionsgrænserne i BAT-konklusionerne ikke er sammenfaldende med BAT-grænserne i husdyrloven, vil I så oplyse, i hvilke tilfælde, vi skal indberette dette til MST?


Svar

BAT konklusionerne for IE husdyrbrug er implementeret i husdyrbrugloven.

Kommunen kan i særlige tilfælde fastsætte lempeligere emissionsgrænseværdier end BAT-konklusionerne, men kun når der er gjort brug af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 24 stk. 5, hvorefter kommunen skal indberette efter tilsynsbekendtgørelsens § 15 stk. 4 nr. 1.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken