Krav til teknologi ved nyt teknologiblad

16-04-2020

Spørgsmål

Da teknologibladet til gyllekøling blev opdateret i 2018 blev effekten på ammoniaknedsat (Den oprindelige formel for effekten skal efterfølgende ganges med 0,85). I sager efter stipladsmodellen har jeg derfor sat den ammoniakreducerende effekt for gyllekøling ind med tilsvarende reduktion. Det betyder at de konkrete driftsvilkår til årlig køleeffekt, driftstimer, pumpestørrelse og kanaler med køleslanger opretholdes uændret, men effekten i forhold til ammoniak reduceres ved genberegning i den nye formel. Nu har jeg en konkret sag, hvor kommunen mener at jeg skal fastholde vilkår til ammoniakeffekten i nudrift, hvilket betyder at gyllekølingsanlægget reelt skal drifte mere for at opnå samme effekt på ammoniak. Driftstiden for gyllekølingsanlægget er sat efter varmebehovet og dermed vil højere krav til drift betyde at vilkår ikke længere overholdes. Kommunen har ikke efter det nye teknologiblad fremkomst informeret ansøger om forhøjet krav til driftstid for at kunne overholde vilkår til ammoniakreduktion. Vilkårene er stillet i miljøgodkendelse fra 2010 som følgende: 1. Der skal etableres gyllekøling som giver en samlet årlig køling af gyllen i den nye smågrisestald på minimum 165.000 kWh, svarende til en ammoniakreducerende effekt på minimum 16%. 2. Der skal monteres en timetæller på varmepumpen 3. Når varmepumpe er valgt, skal der udarbejdes en tabel der viser sammenhængen mellem pumpens timetal og køleeffekten i kWh. 4. Varmepumpens timetæller skal aflæses månedligt og noteres i driftsjournal. 5. Køleanlægget skal serviceres efter producentens anvisninger, og ved evt. driftsstop skal tidspunkt, varighed og årsag noteres i driftsjournal. Mit spørgsmål er derfor skal den ammoniakreducerende effekt sættes til 165.000 kWh eller 16 % ammoniakreduktion. Krav til ammoniakreduktionen er sket i henhold til BAT-vejledning 2010. Der er vilkår grundet BAT til teltoverdækning, gyllekøling og foderkorrektion ved smågrisene. Tillægsspørgsmål. Godkendelse fra 2010 omhandlede opførelse af smågrisestald. Der er lavet et tillæg i 2013 grundet ønske om ny placering af smågrisestalden. Tillægget har et suppleringsvilkår om beplantning ellers er der ikke lavet nye vurderinger for hverken ammoniak, BAT eller Lugt. Dvs. at vurderingerne på f.eks natur er lavet i forhold til bufferzoner i henhold til BEK nr 294 af 31/03/2009 og ikke totaldeposition i henhold til BEK nr 291 af 06/04/2011 Havde man genberegnet BAT efter gældende vejledning i 2013 kunne husdyrbruget have opfyldt BAT for nyt anlæg uden vilkår til gyllekøling, teltoverdækning og foderkorrektion. Spørgsmålet er derfor om der er mulighed for at omgøre afgørelsen fra 2013 ved 1) enten en retlig lovliggørelse, hvor der laves en genberegning og afgørelse efter modellen i 2013 eller 2) ved at indsætte alle eksisterende krav til ammoniakreduktion i nudrift men kun BAT-krav fremkommet ved at genberegne BAT-krav efter modellen i 2013 i ansøgt drift. Dermed vil man få mulighed for at justerer BAT-vilkår og stadig indregne merdeposition ved fjernelse af teknologi. Forudsætningen for genberegning af BAT er selvfølgelig at det sker på hele ejendommens dyrehold.


Svar

Miljøstyrelsen har i helpdesksvaret https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/revurdering/vilkaar-om-gyllekoelings-effekt-ved-revurdering/ beskrevet, at det normalt vil være de konkrete vilkår til driften af gyllekølingsteknologien, og ikke en given ammoniakreduktionsprocent, der videreføres.
I forhold til tillægsspørgsmålet, så forstår Miljøstyrelsen det beskrevne, som der er givet en miljøgodkendelse i 2010 og et tillæg i 2013, at godkendelse og tillæg er udnyttet (og ikke bortfaldet), og at der nu ønskes at søge efter ”stipladsmodellen”. Miljøstyrelsen har i flere helpdesksvar behandlet, hvordan nudrift fastlægges og hvordan krav til maksimal ammoniakemission videreføres i eksisterende staldanlæg, se fx https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/bat/bat-krav-for-eksisterende/  og
https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/bat/bat-for-eksisterende-staldafsnitfrivillig-reduktion-af-ammoniak-i-tidligere-godkendelser/
Her fremgår kort fortalt, at nudrift skal fastlægges i hvert staldafsnit som den hidtil lovlige drift i henhold til bindende krav i meddelte godkendelser, tilladelser og anmeldelser, der er udnyttet og ikke senere bortfaldet i overensstemmelse med husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 30, stk. 3, samt at den maksimale ammoniakemission fra staldafsnit og lager genberegnes med de vilkår om virkemidler og miljøteknologi, der er fastsat i den gældende godkendelse, med mindre teknologien ikke er på teknologilisten. Eksisterende vilkår skal derfor videreføres med mindre teknologien ikke længere er på teknologilisten. ”Proceduren” i spørgsmålets punkt 2) er således ikke i overensstemmelse hermed.
I forhold til spørgsmålets punkt 1) om mulig retlig lovliggørelse af 2013-tillægget, så forstår Miljøstyrelsen spørgsmålet, som det ønskes at ændre 2013-tillægget med hjemmel i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 46 og § 48. Miljøstyrelsen er ikke gået nærmere ind i spørgsmålet, da der ud fra det beskrevne ikke er tale om et ulovligt forhold, hvorfor bestemmelsen ikke finder anvendelse.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken