Indtastning som ny eller eksisterende stald i forbindelse med lovliggørelse

11-03-2019

Spørgsmål

Vi har en sag hvor der tilbage i 2006 blev søgt om etablering af en svinestald, som efter amtets vurdering ikke var omfattet af bestemmelserne om VVM-pligt, men som skulle have haft en miljøgodkendelse af kommunen. Der blev aldrig søgt om miljøgodkendelsen, og den daværende kommune overså at det var et krav. Efterfølgende blev der i 2012 givet et skift i dyretyper hvor vi ikke lagde mærker til at stalden ikke havde fået den lovpligtige miljøgodkendelse. I forbindelse med at vi er ved at lovliggøre stalden og hele ejendommen, mener vi at stalden skal indtastes som en ny stald, mens rådgiver mener at det er en eksisterende stald. Vi mener at det skal indtastes som en ny stald, da der ellers ikke vil blive beregnet et rigtigt BAT niveau for stalden, og da man ikke kan støtte ret på en begunstigende forvaltningsakt, hvor det er blevet overset at stalden aldrig er blevet miljøgodkendt. Mit spørgsmål er om stalden skal indtastes som en ny eller eksisterende stald?


Svar

I forbindelse med udarbejdelse af en ansøgning til godkendelse eller tilladelse af et husdyrbrug, herunder tilfælde hvor ansøgningen indsendes i forbindelse med en retlig lovliggørelse, skal nudriften fastlægges i overensstemmelse med husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 30, stk. 3, således at den indtastede nudrift svarer til det staldareal, der er lovlig i henhold til husdyrbrugets hidtidige retsgrundlag. Det betyder, at en stald, som ikke hidtil har haft den fornødne godkendelse, skal indtastes som ny stald i ansøgningen.

 


Det skal afslutningsvis bemærkes, at Miljøstyrelsen ikke har mulighed for at udtale sig om hvorvidt det forhold, at kommunen i forbindelse med tidligere sagsbehandling af forhold på ejendommen ikke har reageret på, at stalden ikke har en lovpligtig godkendelse, har skabt ændringer i forudsætningen for at fastlægge, hvad der må anses for at være den hidtidige lovlige drift.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken