Indberetning af evt. fravigelser af BAT-krav på IE-husdyrbrug

12-07-2021

Spørgsmål

Når man inde på DMA skal til at indrette evt. fravigelser fra BAT-kravet til IE-husdyrbrugene, kan man vælge de forskellige BAT-krav. Ved nogle af kravene er der flere muligheder, som f.eks. BAT30-I og BAT30-II. Mit spørgsmål er hvad I, II, III, IV osv. henviser til, da vi gerne vil kunne vælge det rigtige BAT-krav? Når jeg læser i BREF dokumentet for intensiv opdræt af fjerkræ og svin, kan jeg se at der ved de forskellige BAT-krav er angivet et a, b, c…, men henvise tallene inde på DMA til punkterne, så BAT30-I svare til BAT30 punkt a?


Svar

BAT-konklusionerne indeholder en række såkaldte BAT-AELer. Disse har karakter af emissionsgrænseværdier, som udtrykker den acceptable ammoniakemission fra intensiv produktion af svin, konsumægshøner og slagtekyllinger, og de er indarbejdet i bilag 3, afsnit A i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.

Det vil sige, at BAT-AELerne er implementeret i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. 

Der er ikke nogen mulighed for at skærpe ift. de grænseværdier, som er fastsat i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Der er dog én mulighed for at lempe BAT-kravet, hvilket fremgår af bekendtgørelsens § 25, stk. 5. Hvis BAT-kravet er lempet i medfør heraf skal det indberettes, jf. miljøtilsynsbekendtgørelsens § 15, stk. 4, nr. 1. 

De forskellige BAT-AEL er i nedenstående oversigt "oversat". Det som der står i de kantede parenteser, er hvad det kaldes i bekendtgørelsen. 


BAT-AEL Dyretype
IRPP-NH3-BAT30-I Søer i løbeafdelingen og drægtige søer [søer, golde og drægtige]
IRPP-NH3-BAT30-II Farende søer (herunder pattegrise) i kasser [søer, diegivende]
IRPP-NH3-BAT30-III Smågrise
IRPP-NH3-BAT30-IV Slagtesvin
IRPP-NH3-BAT31-I Konsumægshøner, system med bure
IRPP-NH3-BAT31-II Konsumægshøner, system uden bure
IRPP-NH3-BAT32 Slagtekyllinger


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken