Ikke realiseret staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse

23-06-2020

Spørgsmål

Et husdyrbrug har en § 12 miljøgodkendelse efter tidligere husdyrbrugslov. § 12 miljøgodkendelsen er udnyttet. Der blev i foråret 2018 meddelt et tillæg til § 12 miljøgodkendelsen. Tillægget var ansøgt inden ny lov. Tillægget omhandler en ny stald. Stalden er endnu ikke bygget og tillægget vurderes ikke taget i brug. Ansøger ønsker nu en § 16a miljøgodkendelse. Skal stalden, der er godkendt i tillægget til § 12 miljøgodkendelsen, sættes til ”ikke realiseret staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse” i en ny ansøgning om § 16a, når tillægget endnu ikke er taget i brug, eller skal den betragtes som en ny stald? Som ekstra oplysning, så vil § 16a miljøgodkendelsen være taget i brug ved meddelelse, da denne ønskes i stedet for en revurdering af § 12 miljøgodkendelsen.


Svar

I husdyrgodkendelse.dk anvendes BAT-forudsætningen ”Ikke realiseret staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse” i en situation, hvor der er tale om et allerede godkendt staldafsnit, der endnu ikke er opført (og godkendelsen ikke er bortfaldet). Ved valg af BAT-forudsætningen ”Ikke realiseret staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse” fastholdes den indtastede teknologi som BAT-niveauet, der skal videreføres i staldafsnittet, samtidig med at staldafsnittets areal indgår i beregningen af det, der i husdyrgodkendelse.dk betegnes som det progressive BAT-krav. Dvs. i de situationer, hvor BAT-kravet i eventuelt nye staldafsnit afhænger af den samlede størrelse af produktionsarealet for den pågældende dyretype/staldsystem.

I forhold til det aktuelle spørgsmål, så må kommunen afklare med ansøger om tillægget fra 2018 ønskes udnyttet, eller der i stedet søges på ny i forbindelse med § 16 a godkendelsen.

Hvis ansøger ønsker at fastholde, at tillægget fra 2018 ønskes udnyttet og medtaget i § 16 a-godkendelsen, skal der til stalden vælges BAT-forudsætningen ”Ikke realiseret staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere afgørelse” og eventuel krav til ammoniak- (og lugt) -reducerende teknologi indtastes og videreføres, såfremt teknologien fortsat er på teknologilisten.

Da tillægget fra 2018 ikke er udnyttet, er det også muligt, at ansøger konstaterer, at ansøger ikke ønsker at udnytte tillægget, men i stedet ønsker at søge til staldafsnittet på ny (eller evt. til noget andet) i forbindelse med ansøgningen om godkendelse efter § 16 a. Her vil staldafsnittet så skulle indtastes med BAT-forudsætningen ”Nyt (inkl. renoveret) staldafsnit”.

I begge tilfælde har ansøger en 6 års udnyttelsesfrist fra § 16 a godkendelsen meddeles til at opføre det nye staldafsnit. Det følger af husdyrbruglovens § 59 a, stk 1.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken