IE-brug hvor BAT-kravet fraviges

16-04-2020

Spørgsmål

- Er Miljøstyrelsens høringsberettiget(foroffentlighed, udkast)? - Skal I have tilsendt selve afgørelsen? - Hvad skal i øvrigt i den forbindelse indberettes til Miljøstyrelsen?


Svar

Reglen om, at kommunalbestyrelsen for IE-husdyrbrug undtagelsesvist kan fastsætte lempeligere emissionsgrænseværdier end de emissionsgrænseværdier, der fremgår af BAT-konklusionerne fremgår af tidligere gældende husdyrgodkendelsesbekendtgørelse nr. 211 af 28/02/2017 i § 18.


Det fremgår af daværende § 18 stk. 3, at kommunalbestyrelsen sender en kopi af afgørelsen til Miljøstyrelsen, når stk. 1 om lempelse er anvendt. Det er derfor alene afgørelsen, som skal sendes. Det vil sige, ikke udkast og Miljøstyrelsen skal ikke høres forud for afgørelsen. Der er ikke andet, der i den forbindelse skal indberettes.


Bemærk, at reglen finder ikke anvendelse efter ændringen af husdyrgodkendelsesbekendtgørelse nr. 916 af 23/06/2017 og senere. Reglen har derfor alene relevans for sager om tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, som er ansøgt inden den 1. august 2017, der ikke er færdigbehandlet og derfor skal færdigbehandles efter de tidligere gældende regler.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken