Hvornår skal der være Miljøledelsessystem 2

09-07-2018

Spørgsmål

Jeg har læst jeres svar af den 21-12-2017 ”Hvornår skal der være Miljøledelsessystem” fra Husdyrhelpdesken og er stadig i tvivl om, hvad I mener med: ”Kravet om et miljøledelsessystem skal være opfyldt fra og med det tidspunkt, hvor et IE-husdyrbrug får meddelt en ny godkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a, stk. 2. Dette fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 42, stk. 4, 1. pkt.” 1) Betyder jeres svar, at der skal foreligge et miljøledelsessystem inden Kommunen meddeler et ny godkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a, stk. 2? a. Betyder det at miljøledelsessystemet skal indgå i ansøgningen? b. Betyder det at Kommunen skal godkende miljøledelsessystemet som en del af ansøgers BAT management redegørelse inden den meddeler en ny godkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a, stk. 2. eller 2) Betyder jeres svar det at der ikke nødvendigvis skal indsendes et miljøledelsessystem i forbindelse med ansøgningen om godkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a, stk. 2? a. Betyder det at Kommunen skal behandle kravet om et miljøledelsessystem som en tilsynssag, uafhængig af ansøgningen om godkendelse efter husdyrbruglovens § 16 a, stk. 2? Som baggrund for spørgsmålene er følgende indgået: Lovforslag nr. L114, Folketingsåret 2016/2017. Dato: 12.01.2017 5.3.1.3.1.2 Kravet om anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) til reduktion af ammoniakemission ”Kravet om begrænsning af forureningen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik i bred forstand vedrører primært reduktion af ammoniakemissionen, men angår i princippet også en række andre forhold, som kan have betydning for forureningen fra husdyrbruget, f.eks. management, vand- og energiforbrug m.v. Disse yderligere krav indgår i lovens tilladelses- og godkendelsesordning, og de er specifikt nævnt i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.” Følgende fremgår af Bekendtgørelse nr 1380 af 30/11/2017 om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug (Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen) https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=195222#id4a315fd3-6bab-49fd-8171-90ee55ac2ab5 § 4. En ansøgning om godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a eller 16 b i husdyrbrugloven skal indeholde 1) de oplysninger om husdyrbruget og det ansøgtes potentielle indvirkning på miljøet, der følger af bilag 1, pkt. A og B, og som indgår i det digitale selvbetjeningssystem, og 2) tilgængelige resultater af andre relevante vurderinger af det ansøgtes indvirkninger på miljøet, der er foretaget i medfør af EU-lovgivning, og som er relevante for den konkrete ansøgning om etablering, udvidelse eller ændring af husdyrbruget. Stk. 2. En ansøgning om godkendelse af et IE-husdyrbrug efter § 16 a, stk. 2 eller 4, i husdyrbrugloven, skal endvidere indeholde de oplysninger, der fremgår af bilag 1, pkt. C. Miljøledelse § 42. IE-husdyrbrug skal have et miljøledelsessystem, der opfylder betingelserne i stk. 2. Stk. 2. Den, der er ansvarlig for driften af husdyrbruget, skal gennemføre og overholde et miljøledelsessystem, herunder 1) formulere en miljøpolitik med afsæt i husdyrbrugets miljøforhold, 2) fastsætte miljømål, 3) udarbejde handlingsplan for det eller de fastsatte miljømål, 4) minimum 1 gang årligt evaluere miljøarbejdet og om nødvendigt foretage justeringer af mål og handlingsplaner og 5) minimum 1 gang årligt gennemgå miljøledelsessystemet. Stk. 3. IE-husdyrbruget skal kunne dokumentere, at der gennemføres og overholdes et miljøledelsessystem i overensstemmelse med de krav, der er nævnt i stk. 2, nr. 1-5, f.eks. digitalt eller i form af dokumenter. Dokumentationen skal opbevares i 5 år og kunne forevises på forlangende i forbindelse med tilsyn. Stk. 4. Kravet om et miljøledelsessystem skal opfyldes fra det tidspunkt, hvor IE-husdyrbruget får en godkendelse efter § 16 a, stk. 2, i husdyrbrugloven. Kravet skal for andre IE-husdyrbrug være opfyldt den 21. februar 2021. Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a og 16 b i husdyrbrugloven, j


Svar

Ja, Kommunen skal behandle kravet om et miljøledelsessystem som en tilsynssag, uafhængig af ansøgningen om godkendelse efter husdyrbrugloven. På først kommende tilsyn efter godkendelsen er givet, gennemgås miljøledelsessystemet. Selvfølge er det fint at tale med landmanden om at han skal have miljøledelse og evt. henvise til det mini miljøledelsessystem som vi har på vores hjemmeside i godkendelsessituationen.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken