Høring ved overskridelse af BAT

06-09-2018

Spørgsmål

Er en § 16 b-tilladelse, der overskrider BAT-emissionskravet med under 100 kg N, omfattet af høring efter Husdyrbruglovens § 55 eller § 56? Som udgangspunkt overholder afgørelsen jo ikke Husdyrbrugslovens beskyttelsesniveau, selvom der er tale om en "bagatel".


Svar

Hvis ammoniakemissionen fra husdyrbruget overstiger 3.500 kg skal husdyrbruget have en miljøgodkendelse efter § 16 a, og der vil reglerne om den udvidede offentlighedsprocedure (husdyrbruglovens § 55) så skulle anvendes. Er emissionen 3.500 kg eller mindre kan husdyrbruget nøjes med en tillades efter husdyrbruglovens § 16 b, medmindre kommunen, ud fra en konkret vurdering, mener at husdyrbruget med det ansøgte vil få sådanne væsentlige virkninger på miljøet, at disse virkninger ikke kan imødegås med vilkår (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 24). Se nærmere herom i https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/projektets-omfang/vvm-pligt-for-16b/ .

 

Der gælder til gengæld ingen bagatelgrænse. Den udvidede offentlighedsprocedure (som stammer fra VVM-reglerne) skal anvendes i sager efter husdyrlovens § 16 a og den mere simple offentlighedsprocedure for de sager, der får en tilladelse efter § 16 b.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken