Håndhævelse ved manglende skraberanlæg på spalter

06-04-2018

Spørgsmål

Ifølge nyhedsbrev af 19. dec. 2017 fra MST om ny viden om ammoniakfordampning fra kvægstalde har spalteskrabere ingen målbar effekt. Vi har ifm. miljøtilsyn indskærpet overfor landmænd, at der skal installeres skraberanlæg på spaltegulve. Når skraberanlæg ikke har nogen målbar effekt giver det ikke umiddelbar mening at fastholde disse indskærpelser. Omvendt overholder de jo ikke forudsætningerne/vilkårene i deres miljøgodkendelser, hvis ikke der installeres skrabere. Skal vi fortsat håndhæve forhold, hvor der ikke er installeret skrabere, eller hvad skal vi gøre?


Svar

 Det er Miljøstyrelsens vurdering, at når det konstateres, f.eks. på et tilsyn, at skraberen enten ikke er installeret, eller den ikke anvendes er det ikke umiddelbart muligt at ændre på vilkårene i den eksisterende godkendelse, uanset den nye viden om skraberens manglende effekt. Dette skyldes, at det siden den 1. august 2017 ikke har været muligt at søge godkendelser – og dermed også tillæg til godkendelser – efter den gamle husdyrbruglov (lovbekendtgørelse nr. 1486 af 4. december 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug med senere ændringer). Alle ændringer i forhold til allerede meddelte godkendelser skal behandles efter ændringsloven til husdyrbrugloven (Bekendtgørelse af lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v. (LBK nr. 256 af 21/03/2017)).

Ændringer på husdyrbrug omfattet af miljøgodkendelse eller tilladelse efter de gamle regler skal således miljøgodkendes efter de nye regler. F.eks. fremgår det af lovbemærkningerne ændringsloven : ”…at der er behov for en fuld omlægning af hele den eksisterende tilladelse eller godkendelse til stipladsmodellen, hvor der sker en genberegning af påvirkningerne af omgivelserne…”.

Det betyder, at ændringer i forhold til allerede meddelte godkendelser – f.eks. ændringer af vilkår om brug af spalteskraber – ikke kan gennemføres som tillæg til den gamle godkendelse.

Dog kan visse ændringer på husdyrbrug godkendt efter reglerne, der var gældende før 1. august 2017, gennemføres ved anmeldelse. Mulighederne for at gennemføre disse ændringer (uden en sådan fuld omlægning) er indeholdt i de såkaldte anmeldeordninger (lovens § 9 a, stk. 2), der for husdyrbrug godkendt efter §§ 10-12 i de gamle regler findes i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen §§ 15-17. Efter disse bestemmelser er der ikke mulighed for at anmelde bortfald af vilkår om brug af spalteskraberen.

Ændringer af vilkår om brug af spalteskraber må derfor afvente, at der i den kommende ændring af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen forventes at blive indført en ny anmeldeordning til bortfald af vilkår; både i forhold til de husdyrbrug som ikke har installeret skraberen, men også ift. dem som ikke ønsker at anvende den længere.

Indtil en sådan anmeldeordning er indført, er det Miljøstyrelsens vurdering, at det ikke er nødvendigt at håndhæve vilkår om anvendelse af spalteskrabere, der i henhold til den nye viden ingen effekt har. MST vurderer, at kommunen i stedet vil kunne træffe afgørelse efter husdyrbruglovens § 47, hvorefter tilsynsmyndigheden kan undlade at behandle forhold, som den anser for at være af underordnet betydning for de formål, som loven skal varetage, jf. § 1. En afgørelse om ikke at behandle sådanne forhold kan, jf. stk. 2 i samme bestemmelse, ikke påklages til anden administrativ myndighed.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken