Genberegning af BAT-niveau – eksisterende stalde

12-01-2021

Spørgsmål

I henhold til husdyrvejledningen, skal BAT-niveauet genberegnes med inddragelse af effekten af tidligere vilkår til reduktion af ammoniakemissionen i en miljøgodkendelse, medmindre vilkårene er stillet til en miljøteknologi, som ikke er optaget på Miljøstyrelsens teknologiliste, eller på anden måde er anerkendt. Er det korrekt forstået, at husdyrbrug, som alene er begrænset af deposition til kategori 3 natur, således i forbindelse med en overgang til stipladsmodellen kan fjerne anlæg til reduktion af ammoniakemissionen, som ikke er på teknologilisten, idet der ikke vil være en merdeposition til naturområderne ? Som eksempler på anlæg kan nævnes Infarm forsuringsanlæg til kvæg, som er taget af teknologilisten, Skov luftrensningsanlæg, BIO 4U til svin, som er produceret inden fremkomsten at teknologilisten men anvender samme principper som anlæg der er på listen og punktudsugning kombineret med biologisk luftrensning. Kan vi som alternativ godkende stalden som en renoveret/ny stald med en miljøteknologi ”på anden måde annerkendt” med en effekt, som fastsættes på baggrund af anbefalingen i Miljø og Fødevareklagenævnets afgørelse af 30. juni 2020 18/05093 ? ”Miljø- og Fødevareklagenævnet bemærker, at Holbæk Kommune, hvis der ønskes indregnet effekt af en miljøteknologi, som ikke er på teknologilisten, som en del af sagens oplysning skal sikre, at der er tilstrækkelig dokumentation for den indregnede effekt. Kommunen bør i denne sammenhæng tage udgangspunkt i det informations- og dokumentationsniveau, som bruges i forbindelse med de vejledende udtalelser udstedt af Miljøstyrelsen på baggrund af udtalelse fra MELT, fastsætte teknologiens forventede miljøeffekt ud fra et forsigtighedsprincip og vurdere teknologiens forventede driftsstabilitet.” Er der planer om, at genoptage andre teknologier end Infarm Staldforsuring til svin ?


Svar

Hvis teknologien der er sat vilkår til, ikke længere er på teknologilisten, skal vilkårene, der vedrørte den pågældende teknologi ikke videreføres i beregningen af BAT for eksisterende stalde. Et eksempel er fodervilkårene, som ikke kan fortsætte, idet der endnu ikke findes data for deres effekt i stipladsmodellen, og de derfor blev taget af teknologilisten. Teknologier, der er taget af listen, fordi ny viden har vist, at der ikke er en effekt af dem, kan heller ikke videreføres. Det gælder f.eks. skrabere i kvægstalde.
Hvad angår afgørelsen fra klagenævnet fra 30. juni 2020 nr. 18/05093, vedrører den en afgørelse truffet efter regler fra før 1. august 2017. I det gamle regelsæt var der en mulighed for kommunerne til at indregne en effekt af en teknolgi, der ikke var på teknologilisten, hvis de kunne sikre tilstrækkelig dokumentation for den indregnede effekt. 
Denne mulighed er der ikke for sager, der behandles efter reglerne gældende pr. 1. august 2017. Med de nye regler (august 2017) kan effekten af en teknologi, der ikke er på teknologilisten, kun fradrages (§ 21, stk 5), hvis der jf. § 36, stk.1 nr 3 fremlægges en udtalelse fra Miljøstyrelsen om den forventede ammoniakreducerende effekt, og at dokumentation for effekten efter principperne for optagelse på Miljøstyrelsens teknologiliste, er fremskaffet af producenten senest 4 år efter ibrugtagningen af teknologien. 
Der arbejdes på at få INFARM forsuring til kvæg tilbage på listen, producenten er i gang med at foretage målinger og dokumentere effekten.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken