Fosfor fodervilkår - problem med dyrevelfærd

21-03-2019

Spørgsmål

Vi har en landmand med en slagtesvinproduktion på 2000 stipladser som i en revurdering fra 2015 har fået et foderkorrektionsvilkår til fosfor (kg P ab dyr). Vilkåret er stillet mht overholdelse af emissionsniveauet. Han har i 2016-2017 overholdt vilkåret. På tilsyn i 2019 var vilkåret ikke overholdt i 2018. Landmanden forklarede, at hans dyrlæge rådede ham til at fodre med mere fosfor, da fosforunderskuddet kunne ses i dyrenes ben/helbred. Derfor har landmanden valgt ikke at overholde vilkåret længere. Han kan ikke få en godkendelse efter stipladsmodellen, da han ligger ca. 140 m fra en byzone. Kan man i sådan et tilfælde ændre vilkåret, i forbindelse med en revurdering, således at beregningen er i total kg P/år? Hvis ikke, hvad har vi så af muligheder i sådan et tilfælde?


Svar

Vilkår i relation til fosfor begrundet i BAT er fortsat gældende i miljøgodkendelser meddelt efter den tidligere husdyrbruglov.


I forarbejderne til ændringen af husdyrbrugloven i 2017 (LF 114, s. 177) står der i de specielle bemærkninger vedr. overgangsbestemmelser, at vilkår i relation til fosfor begrundet i BAT bortfalder ikke (vilkår om fosforindholdet i fodring / gylleseparering), og at det kun er deciderede vilkår vedr. udbringningsarealer, jf. ændringslovens § 10, stk. 6, der bortfalder.


 (se også tidligere helpdesksvar  om BAT-fosforvilkår i relation til revurdering i https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/revurdering/krav-om-fytase-ved-revurdering-af-ie-husdyrbrug/ )


Det er kommunen som tilsynsmyndighed, der skal håndhæve et evt. ulovligt forhold, medmindre det er af underordnet betydning. Herunder skal kommunen tage stilling til evt. sanktioner og frister og vurdere hvilke tiltag, der kan begrunde, at et vilkår kan anses for overholdt.


Ifølge teknologibladet for forsfor til slagtesvin fremgår et vejledende vilkår, hvor vilkåret er udformet som den totale mængde P pr år, hvor antallet af slagtesvin indgår som én parameter blandt flere i ligningen. En mulighed, hvis vilkåret er stillet på denne måde kunne være at reducerer antallet af dyr. https://oldwiki.mst.dk/GetFile.aspx?File=/BAT/Teknologiblade/ENDELIGUDGAVE_FOSFOR_SLAGTESVIN_300511.pdf  


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken