Fosfor - BAT

20-12-2017

Spørgsmål

I har tidligere svaret på dette spørgsmål (fra en anden sagsbehandler): http://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/fosfor-bat/ - men svaret er ikke helt klart. De vilkår, som vi tidligere har stillet om fosfor i gødningen (P ab dyr), i gældnede miljøgodkendelser, er det et BAT vilkår, der knytter sig til anlægget, og som derfor fortsat skal efterleves, eller er det et arealvilkår, som er bortfaldet pr. 1. august 2017? Man kan anlægge begge synsvinkler, fordi BAT kravet udspringer af den påvirkning, som fosfor i gødningen har, når den udbringes på arealerne, som nu er en del af den generelle regulering. Er fosfor en del af BAT efter 1. august 2017? Det fremgår ikke rigtigt af vejledningen. Hvis det ikke er, så burde fosforvilkår, som er begrundet i BAT, i gældende miljøgodkendelser, vel bortfalde?


Svar

Vilkår der er stillet før 1. august 2017 af hensyn til fosfor og BAT (P ab dyr) for anlægget, bortfalder ikke pr. 1 august 2017. Vilkår der er stillet ud fra BAT-standardvilkårene knytter sig til anlægget, da der jf. BREF er BAT at reducere den samlede mængde fosfor ved udskillelsen, altså i dyret.

Hvis der derimod er stillet fx skærpede vilkår til tildelingen af fosfor på arealerne, vil disse vilkår bortfalder.

Jf. § 36 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skal slagtesvin og skrabekyllinger anvende fasefodring, letfordøjeligt uorganiske fosfat eller som minimum enkelt dosis (100 pct) fytase. Af wiki-vejledningen fremgår: For husdyrbrug, der godkendes eller tillades efter §§ 16 a og 16 b gælder reglerne i §§ 36-38 og 42 således umiddelbart i overensstemmelse med deres indhold. Nogle af reglerne gælder kun for (visse) IE-husdyrbrug. Der er herved gjort op med reguleringen af de pågældende forhold og kommunen kan og skal derfor ikke fastsætte vilkår herom. Det vil sige, at der ikke længere med en §§ 16a eller 16b er krav til P-emissionskravet fra fx BAT standardvilkårene.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken