Forudsætning for BAT-ammoniak i eksistende stald

28-03-2019

Spørgsmål

Ejendommen har ansøgt om §12 miljøgodkendelse 9. april 2010. Godkendelsen er først meddelt i august 2013. I ansøgningen indgår en eksisterende stald (A), og to eksisterende stalde (B og C), hvori der er sker lovliggørelser. Der ud over søges om udvidelse af alle tre eksisterende stalde (udvidelser: D, E og F). For at opfylde krav til lugtgeneafstande og BAT-ammoniak i ansøgt drift indsættes luftrensning i eksisterende stald A, og i de tre udvidelser (D, E og F). Der er ikke krav om luftrensning i nudriften. Nu søges nu efter ny husdyrlovgivning for at komme over på stipladsmodellen og opnå fleksibilitet for staldene A, B og C. Udvidelsen D, E og F er droppet, og luftrensningen er derfor heller ikke etableret i stald A. Udvidelserne (D, E og F) bliver som nævnt ikke etableret, men miljøgodkendelsen fra 2013 anses for delvis udnyttet pga. der skete lovliggørelse af forhold vedr. staldene B og C. I miljøgodkendelsen fra 2013 er krav til lugtgeneafstande den udfordring, som kræver størst effekt af luftrensning sammenlignet med ammoniak. For at opfylde kravet til lugtgeneafstande skal der rense så meget, at man også opnår en renseeffekt svarende til 80 % af ammoniakken i stald A, D, E, og F, hvilket der er stillet vilkår til. For at opfylde emissionsgrænseværdien for BAT-ammoniak i godkendelsen fra 2013 ville det have været tilstrækkeligt at rense luften med en effekt på 25 %. Jf. godkendelsesbekendtgørelsens § 30 stk. 3 fastlægges nudriften herunder BAT-ammoniak for de enkelte staldafsnit som godkendelsen med bindende krav, der er udnyttet og ikke bortfaldet. Spørgsmålet er hvilken BAT forudsætning stald A skal indtastes i den nye ansøgning. Stald A er en eksisterende stald, med BAT krav fastsat i tidligere afgørelse, men der er kun sket delvis udnyttelse af miljøgodkendelsen. Skal der indtastes effekt af luftrensning? Hvis ja – kan der så indtastes effekt på 25 % i stedet for 80 %? Hvis der skal indtastes 80 % - kan man aldrig slippe for sådant et krav, når der i godkendelsen fra 2013 var tale om overimplementering?


Svar

I forbindelse med en ansøgning om godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens §§ 16 a og 16 b skal nudrift fastlægges i overensstemmelse med husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 30, stk. 3, dvs. nudriften fastlægges for hvert staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg, som den hidtidige lovlige drift i henhold til bindende krav i meddelte godkendelser, tilladelser og anmeldelser, der er udnyttet og ikke efterfølgende bortfaldet.

Efter miljøstyrelsens vurdering må kommunen indledningsvist afgøre hvad der ejendommens retsgrundlag i den aktuelle sag, for efterfølgende at kunne fastlægge nudrift i overensstemmelse med husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 30, stk. 3.

Hvis kommunen vurderer, at der er tale om en delvist udnyttet godkendelse fra 2013, følger det af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 30, stk. 3, at nudriften skal fastlægges som den hidtidige lovlige drift i henhold til bindende krav i den meddelte godkendelse, der er udnyttet og ikke efterfølgende bortfaldet.

Hvis kommunen vurderer, at hele godkendelsen fra 2013 bør bortfalde, fastlægges nudriften i overensstemmelsen med husdyrbrugets oprindelige retsgrundlag.

Miljøstyrelsen henviser til, at Miljø- og Fødevareklagenævnet bl.a. i afgørelserne NMK-132-00831/NMK-132-00849 og NMK-132-00848 har taget stilling til, hvornår godkendelser efter den tidligere husdyrbruglov kan betragtes som udnyttet.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken