Forskel i kravet til oplysninger om BAT

29-05-2018

Spørgsmål

Ifølge husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens Bilag 1 skelnes der mellem forskellige oplysningsniveauer for BAT, alt efter ansøgningens type. Vi er især lidt interesseret i forskellen mellem Bilag 1, C, 2 (Redegørelse og dokumentation for husdyrbrugets valg af den bedste tilgængelige teknik (BAT), jf. dog pkt. B, nr. 9, herunder i forhold til råvarer, energi, vand, management m.v.) og Bilag 1, D, 1, d (den eller de rimelige alternative løsninger, som ansøger har undersøgt, og som relevante for det ansøgte og dets særlige karakteristika, og hovedårsagerne til den eller de valgte løsninger under hensyn til det ansøgtes indvirkninger på miljøet). Hvis vi nu for eksempel skal godkende et eksisterende, uændret IE-brug, der blot ønsker den nye lovs fleksibilitet, vil det så være uproportionalt at kræve beregninger på alternative teknologier? Hvis ja, hvori består så den dokumentation, vi skal kræve?


Svar

Når der ansøges om en miljøgodkendelse efter de nye regler, skal kommunen vurdere projektet på ny, da emissionsfaktorerne vil være anderledes end i den eksisterende godkendelse. Det er klart, at i forhold til råvarer, energi, vand, management m.v. vil der sandsynligvis, hvis husdyrbruget er godkendt for nyligt, ikke være den store forskel. Men alligevel skal kommunen vurdere om den hidtidige vurdering er tidssvarende, eller om der kan være grunde til at se på ressourceforbrug og management igen.

I forhold til BAT-kravet ift. husdyrbrugets ammoniakemission skal dette være overholdt, og der skal være en beskrivelse af hvilken teknologi, der anvendes for at overholde kravet. Hvis der ikke er andre muligheder, eller valget er foretaget på samme måde som i den gamle godkendelse/ansøgning, og der ikke i mellemtiden er kommet ny viden eller nye teknologier, kan ansøger beskrive dette, og selve vurderingen vil ikke være anderledes end i den hidtidige ansøgning. BAT-kravet til ammoniakemissionen er for husdyrbrug formuleret som en emissionsfaktor pr. produktionsarealenhed, og er denne overholdt ved brug af en bestemt teknologi, beskrives denne teknologi.

Det er således tilstrækkeligt for ansøger at nævne andre valgmuligheder, der kunne være og begrunde fravalget af disse. Der er ikke i husdyrbruglovgivningen krav om at komme længere ned end det BAT-niveau, der er fastsat i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, og det er dermed heller ikke muligt for kommunen at kræve beregninger på alternative scenarier hertil.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken