Fodervilkår N og P, §11 tilladelser og §12 godkendelser, ikke IE-husdyrbrug

19-01-2021

Spørgsmål

Hej, Hvis et husdyrbrug (søer, slagtesvin), ikke-IE-husdyrbrug, med en gældende §11 tilladelse eller §12 godkendelse, har fodervilkår (reduceret N og P), hvad gælder her, når fodervilkår nu ikke længere er på teknologilisten? Skal det fortsat kontrolleres? Kan det vurderes ikke længere at være relevant? På IE-brug er reglerne mere præcise, men jeg er kommet i tvivl om hvad der gælder her.


Svar

Vilkårene i en § 11 tilladelse eller § 12 godkendelse skal kontrolleres og håndhæves, bortset for gamle arealvilkår, som faldt bort ved indførsel af stipladsmodellen. Se nærmere i husdyrvejledningen herom: https://husdyrvejledning.mst.dk/kom-godt-i-gang/introduktion-til-ny-husdyrregulering/#18

Så et fodringsvilkår skal stadig håndhæves. For at få ophævet fodringsvilkåret, skal husdyrbruget søge om at komme over på stipladsmodellen og kommunen skal på baggrund af den nye faglighed, der følger heraf, vurdere om husdyrbruget overholder det generelle beskyttelsesniveau, og om der kan meddeles en ny godkendelse. Ved fastsættelse af BAT-kravet i den nye godkendelse, skal BAT i eksisterende stalde fastsættes på baggrund af de vilkår, der er i staldene, fratrukket vilkår til teknologier, der ikke længere er på teknologilisten. Altså skal fodervilkåret ikke med som grundlag for udregning af BAT-krav i de eksisterende stalde. Se nærmere i vejledningen her: https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/13-generelle-principper-for-godkendelser-og-tilladelser/#7


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken