Fastholdelse af effekt af teknologi i eksisterende anlæg

19-11-2018

Spørgsmål

Vi har lige lidt opklarende spørgsmål i forhold til helpdesksvar fra 24-09-2018 "Anvendelse af teknik i eksisterende anlæg". Vi har orienteret os i helpdesksvar omhandlende fastlæggelse af BAT i helpdesksvar fra 02-12-2016, 19-12-2016 samt 15-02-2017 samt i husdyrvejledningens kap. 13 og husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens bilag 3 pkt. A nr. 2.1.2 vel vidende at det er gældende for den nye husdyrbruglov. Vi har en § 11 godkendelse meddelt i 2010, hvor vi nu arbejder på udkast til § 12 godkendelse med udvidelse i eksisterende anlæg. Der er i godkendelse fra 2010 beregnet og vurderet på BAT med udgangspunkt i daværende teknologiblade. På baggrund af krav til overholdelse af BAT og GAK i godkendelse fra 2010 er der stillet vilkår om anvendelse af gyllekøling med fastlagte procentsatser for ammoniakreducerende effekt. Stald A og B: En gennemrenoveret og en ny farestald med fuldspaltegulv – vilkår om gyllekøling med 16 % effekt på ammoniakemission i begge stalde. Stald C: ny løbe-/drægtighedsstald med delvist spaltegulv – vilkår om gyllekøling med 30 % effekt på ammoniakemission. Spørgsmål 1: Skal vi fastholde effekterne på 16, 16 og 30% i de omfattede stalde ved indtastning i husdyrgodkendelse.dk både i nudrift og ansøgt drift ved genberegning af BAT? Spørgsmål 2: Hvis ja til spørgsmål 1, - er det så korrekt at benytte knappen "BAT fastholdt i tidligere godkendelse" ved ny godkendelsesansøgning for de tre stalde A+B+C? Dette vil fastholde anvendelse af effekter af teknologi. Spørgsmål 3: Der står flere steder i vejledningen mv., at BAT skal genberegnes med inddragelse af effekten af tidligere fastsatte vilkår. Taler vi om fastholdelse af indtastede effekter (x %) af teknologiers ammoniakreducerende egenskaber eller fastholdelse af et BAT-krav til x kg godkendt ammoniakemission fra staldene? Spørgsmål 4: Hvis ikke effekterne af gyllekøling fastholdes, vil det så ikke betyde, at de kan fjerne/reducere en teknologi, som er etableret og derved må vurderes være proportionel at anvende i de konkrete anlæg? Vil det ikke være i strid med tankegangen omkring anvendelse af BAT.


Svar

Svaret er justeret den 19. december 2018.

BAT for sager, der behandles efter reglerne fra før 1. august 2017 fastlægges efter "Vejledende emissionsgrænseværdier opnåelige ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik", som var retningsgivende for fastlæggelse af BAT-kravet for de gamle sager.

Dette princip er bekræftet i afgørelser truffet af Natur- og Miljøklagenævnet og senere af Miljø- og Fødevareklagenævnet. Se fx NMK-132-00006 af 22. december 2011 eller Miljø- og Fødevareklagenævnet sag NMK-132-00787 af 16. oktober 2017, hvor nævnet i spørgsmålet om fastlæggelse af BAT skriver:

"Ved en samlet ny godkendelse, jf. husdyrbruglovens § 103, stk. 2, gælder kravet om anvendelse af BAT for både nye og eksisterende stalde. For krav til eksisterende dele af anlægget skal der dog efter lovens forarbejder fastsættes en rimelig frist til at opfylde BAT-krav, der fastsættes i en miljøgodkendelse foranlediget af en ændring eller udvidelse.

 I forhold til eksisterende anlæg anføres følgende i Miljøstyrelsens introduktion til de vejledende emissionsgrænseværdier https://www2.mst.dk/wiki/GetFile.aspx?File=/BAT/Standardvilkaar/INTRODUKTION_endelig.pdf : 

"På den baggrund skal godkendelsesmyndigheden ud fra proportionalitetsmæssige betragtninger foretage en konkret og individuelvurdering af, hvad der objektivt set kan lade sig gøre i de eksisterende dele af anlægget inden for de led i produktionskæden, som indgår i fastlæggelsen af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Godkendelsesmyndigheden bør i den forbindelse anvende de principper, som anvendes ved fastlæggelsen af den bedste tilgængelige teknik (BAT). Herefter bør der fastsættes en samlet emissionsgrænseværdi for det samlede anlæg, hvorefter ansøger i overensstemmelse med bemærkningerne i afsnit 4.2, har frit valg på hele anlægget."

 

Det er derfor Miljøstyrelsens vurdering, at principperne for fastlæggelse af BAT, skal følge de krav, der er beskrevet i de vejledende emissionsgrænseværdier, og at anvendelsen af disse principper er stadfæstet i Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser.

Det fremgår af fodnote under tabel 2 (om BAT kravet i eksisterende stalde), at hvis der allerede er fastsat BAT-krav i de eksisterende stalde, skal denne teknologi videreføres, hvis ikke det resultere i et strengere BAT-krav end der er til nye stalde.

https://oldwiki.mst.dk/GetFile.aspx?File=/BAT/Standardvilkaar/BATemissionsgraenser_soeer_maj2011.pdf

I tilfælde af, at kravet, ved at videreføre vilkårene om ammoniakreducerende teknik (f.eks. gyllekøling) resulterer i en lavere emission, end BAT kravet til nye stalde, sættes kravet i de pågældende stalde svarende til BAT-kravet i nye stalde. Det er således ikke meningen, at en videreførelse af kravet i de eksisterende stalde samlet set skal resultere i et skrappere BAT -krav end der er til nye stalde. Der vil være eksempler, hvor BAT-kravet for hele den eksisterende del af anlægget i sin tid er blevet imødekommet ved at indføre teknologi i kun ét staldafsnit. Her kan kravet derfor i det specifikke anlæg være skrappere end for en ny stald. Hvis den samlede BAT løsning for de eksisterende stalde ikke er skrappere end for et nyt anlæg, vil der kunne stilles krav om at videreføre BAT-løsningen i den pågældende stald, selvom det isoleret set er skrappere end for et nyt anlæg. Det vil være op til kommunens konkrete vurdering, at fastsætte det nye samlede BAT-krav for nye og eksisterende stalde.

Det er således i overensstemmelse med BAT-princippet, at den teknologi der anvendes i de eksisterende stalde, og derfor i de stalde er blevet betragtet som økonomisk proportionalt, videreføres. De vejledende emissionsgrænseværdier for eksisterende stalde i BAT-standardvilkårenes tabel 2 er fastsat ud fra hvad der er teknisk og økonomisk muligt i eksisterende stalde uden allerede indført teknologi.

Fodnoten til tabellen understreger BAT-princippet om at  kravet, der fastsættes skal være økonomisk proportionelt, hvilket en allerede indført teknologi må betragtes som i den konkrete sag.

I det beskrevne eksempel er svaret derfor ja til spørgsmål 1 og 2, og dermed er svaret på spørgsmål 3 også, at det er effekten i %, der fastholdes. Vær opmærksom på, at det er den effekt, der er indtastet under ansøgt produktion i husdyrgodkendelse.dk, der fastholdes, når skal knappen ”BAT fastholdt i tidligere godkendelse” anvendes. Men den indtastede effekt i nudrift indgår selvfølgelig i beregningen af ammoniakemissionen i nudrift mv.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken