Fast overdækning i nudriften?

16-07-2021

Spørgsmål

I forbindelse med gennemgang af en ansøgning til § 16a godkendelse til et IE-husdyrbrug, er vi blevet bekendt med, at ejendommens ene gyllebeholder, som er anmeldt i 2017 og etableret i 2018, ligger under 300 meter til nabobeboelse (gyllebeholderen er til svinegylle). Der er dd. ikke etableret fast overdækning på beholderen. Vi har nu sideløbende med sagsbehandlingen af ansøgning til godkendelse indskærpet, at der skal etableres fast overdækning på gyllebeholderen jf. husdyrgødningsbekendtgørelsen. Gyllebeholderen er med i nudriften uden fast overdækning og med i ansøgt drift med fast overdækning (for at overholde BAT) i ansøgningen. Skal der i ansøgningen også påsættes fast overdækning på gyllebeholderen i nudriften, da den faste overdækning burde være etableret grundet husdyrgødningsbekendtgørelsen og ikke grundet husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, altså for at overholde husdyrgødningsbekendtgørelses regler og ikke husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens regler til overholdes af ammoniak?


Svar

Ja, da gyllebeholderen er anmeldt i 2017 og etableret i 2018 skulle den, fordi den ligger mindre end 300 meter fra nabobeboelse, ved etableringen have været forsynet med fast overdækning, jf de generelle regler i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 22, stk. 2. I ansøgningen til ny godkendelse, skal gyllebeholderen i nudrift indtastes med fast overdækning, da dette er den lovlige nudrift, selvom den ikke rent fysisk er etableret endnu.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken