Endnu et spørgsmål om brugerbetaling - nu for § 16b over 750 kgNH3 pr. år men uden konkrete vilkår til BAT

22-10-2019

Spørgsmål

Jeg har brug for afklaring på hvordan det er med brugerbetaling til tilladelser til 16 b hvor ammoniakemission på mere end 750 kg NH3-N pr. år (husdyrbrugloven § 27) men hvor der sker en konkret fravigelse af de fastsatte krav til BAT fordi det er godtgjort at det ikke er proportionelt. Skal de så betale selvom de ikke får vilkår til BAT eller hvilken kategori er de så i ? Spørgsmålet kobler sig på tidligere helpdesksvar: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/sagsbehandling/brugerbetaling-for-16-b-uden-bat/ Jeg tolker det således: Som ordlyden er af § 1, nr. 3 i brugerbetalingsbekendtgørelsen, så kan jeg ikke se andet end, at vi ikke har hjemmel til at kræve brugerbetaling for de tilladelser efter 16 b hvor ammoniakemission er på mere end 750 kg NH3-N pr. år (husdyrbrugloven § 27), men hvor der efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 25, stk. 5 er undladt fastsættelse af vilkår om BAT, fordi det er godtgjort, at det ikke er proportionelt at stille krav om BAT. Jeg vil nok også mene, husdyrhelpdesks svar – sådan som det er formuleret - også omfatter de tilfælde, hvor årsagen til, at arbejdet med tilladelse efter husdyrbruglovens § 16 b ikke indebærer fastsættelse af BAT, er proportionalitetsovervejelser efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 25, stk. 5. Umiddelbart kan jeg derfor ikke se, at vi kan kræve brugerbetaling – (og jeg kan heller ikke se, at de skulle kunne være i en anden kategori med mulighed for opkrævning af brugerbetaling efter brugerbetalingsbekendtgørelsen). Jeg vil blive rigtig glad hvis i kunne svare inden d. 24. oktober 2019 da kommunerne i vores region har netværksmøde hvor et entydigt svar vil være rart.


Svar

Det fremgår af brugerbetalingsbekendtgørelsens § 3, nr. 3, at godkendelsesmyndigheden opkræver brugerbetaling i forbindelse med tilladelse efter § 16 b i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., hvor der i tilladelsen er fastsat vilkår, jf. § 27, stk. 2, i lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning m.v., som sikrer reduktion af ammoniakemissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, som følge af en ammoniakemission på mere end 750 kg NH3-N pr. år.

Bestemmelsen omfatter husdyrbrug, der har en ammoniakudledning på mere end 750 kg NH3-N pr. år. Hensigten med henvisningen til vilkår, som sikrer reduktion af ammoniakemissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT), jf. husdyrbruglovens § 27, stk. 2, er at præcisere, om der er tale om det faktiske eller det tilladte emission.

Af husdyrbruglovens § 27, stk. 2, fremgår det, at hvis husdyrbruget har en ammoniakemission på mere end 750 kg NH3-N pr. år, skal kommunalbestyrelsen fastsætte vilkår, som sikrer reduktion af ammoniakemissionen ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik. Kravet om fastsættelse af vilkår, som sikrer reduktion af ammoniakemissionen ved anvendelse af BAT, jf. husdyrbruglovens § 27, stk. 2, opfyldes som udgangspunkt ved fastsættelse af vilkår om at reducere ammoniakemissionen til et niveau svarende til emissionen ved anvendelse af BAT. Dette niveau fastsættes i overensstemmelse med husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 25, stk. 1-4.

I særlige tilfælde kan kommunalbestyrelsen, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 25, stk. 5, vælge at ikke fastsætte vilkår om at reducere ammoniakemissionen til et niveau svarende til emissionen ved anvendelse af BAT. Dette er betinget af, at ansøgeren godtgør, at vilkåret konkret ikke vil være proportionalt som følge af husdyrbrugets eksisterende indretning og drift. Er dette tilfældet, fastsætter kommunen i tilladelsen andre vilkår, som sikrer reduktion af ammoniakemissionen ved anvendelse af BAT (f.eks. vilkår om brug af staldsystemer m.v.). Behandling af tilladelsen er brugerbetalingsbelagt jf. brugerbetalingsbekendtgørelsens § 1, nr. 3.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken