Effekt af skraber i gyllekanal ved kvæg

06-02-2020

Spørgsmål

En kvægejendom har søgt om nu §16b tilladelse. I den gældende §12 godkendelse er der gjort brug af skraber i gyllekanalen i den ene stald (kanal linespil). Der skal skrabes hver 8. time, hvilket giver en reduktion på 25 %. Eftersom der her er tale om skrab i kanalen og ikke på spalterne er vi i tvivl om, hvorvidt denne teknik er bortfaldet samtidig med skrab på spalterne, da den ikke fremgår af teknologilisten og derfor ikke skal fremgå af nudriften? Umiddelbart er skrab i kanalen nærmere at sidestille med hyppig udslusning, som jo stadig er gældende for svin.


Svar

I slutningen af 2017 kom der ny viden om emission fra kvægstalde, på baggrund af nye undersøgelser fra Århus Universitet. Den nye viden resulterede bl.a. i, at spalteskraberen blev taget af teknologilisten og emissionsfaktoren for staldsystemet ”Sengestald med spalter (kanal, linespil)” og ”Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)” blev fastsat til det samme niveau på 1,16 kg NH3-N pr. m² produktionsareal pr. år. 
Som resultat af den nye viden, har stalde med linespil ikke længere en effekt på 25 % i forhold til stalde med bagskyl eller ringkanal. Der er ikke i Aarhus Universitets undersøgelserne af ammoniakemissionen fra staldsystemerne lavet målinger i linespilsstalde. Der findes dog ikke tilstrækkelig dokumentation for at dette staldsystem, med skrabning hver 8. time, har en lavere emission. Den tidligere ammoniakemissionsværdi var baseret på en antagelse om, at hyppig skrabning af gyllekanalen reducerer ammoniakfordampningen. 
Forsøg i svinestalde har dog vist, at dette ikke er tilfældet, da gødningskanalerne, selv efter skrabning, er belagt med gylle og derfor afgiver ammoniak i et omfang, der ikke kan adskilles fra almindelige gyllekanaler. Dette er baggrunden for at de to staldsystemer nu er fastsat med samme emissionsfaktor. Der er således ikke længere fagligt belæg for, at skraberen i kanalen i stalden med linespil skal køre hver 8. time, da dette ikke er en forudsætning for den gældende emissionsfaktorer fra stalden. Der er således ikke basis for at kræve skrabning af kanalerne hver 8. time, men stalden skal fortsat drives fornuftigt, så gyllen sluses ud efter behov. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken