Bruttoproduktionsareal for eksisterende stalde

02-07-2020

Spørgsmål

I miljøtilladelser og -godkendelser er det muligt at anvende enten nettoproduktionsareal eller bruttoproduktionsareal. Nettoproduktionsarealet er det reelle produktionsareal til husdyrene og bruttoproduktionsarealet er hele staldens areal, hvilket vil sige, at bruttoproduktionsarealet indeholder det reelle produktionsareal til husdyrene samt mandskabsgange, drivgange, foderbord og areal foran nakkebom ved kvæg og lignende, som ikke er produktionsareal. I kvægstalde er nettoproduktionsarealet ofte omkring 65% af bruttoproduktionsarealet. For eksisterende og nye stald er det muligt at anvende både netto- og bruttoproduktionsreal i ansøgt drift, men for eksisterende stalde skal der anvendes nettoproduktionsareal i nudrift og 8 års drift for beregning af ammoniak- og lugtemissionerne. Det betyder, at der for de eksisterende stalde, hvor der skiftes princip fra nettoproduktionsareal i nudrift og 8 års drift til bruttoproduktionsareal i ansøgt drift sker en stigning i staldens produktionsareal. Denne stigning sker udelukkende ved ændring af princip fra nettoproduktionsareal til bruttoproduktionsareal, da mandskabsgange, foderbord og lignende nu er med i hele staldens bruttoproduktionsareal. Spørgsmål: Når der udelukkende ændres princip fra nettoproduktionsareal i 8 års drift og nudrift til bruttoproduktionsareal i ansøgt drift, må det være korrekt, at de eksisterende stalde i både 8 års drift og nudrift samt i ansøgt drift indgår som eksisterende stalde i beregningen af BAT? Helpdesksvaret 15/6 2020 ”Når der inddrages mere produktionsareal i ansøgt drift” er ikke dækkende for ovenstående spørgsmål, da dette spørgsmål og svar omhandler inddragelse af yderligere produktionsareal, hvilket ikke er tilfældet i dette spørgsmål. I få tilfælde, er det muligt at inddrage et ubenyttet areal i en eksisterende stald til yderligere produktionsareal, og i de tilfælde skal det indgå som nyt produktionsreal i beregningerne af BAT i henhold til helpdesksvaret 15/6, men for hovedparten af de eksisterende stalde er der udelukkende tale om ændring af princip fra netto- til bruttoproduktionsareal og ikke inddragelse af nyt produktionsareal. I husdyrvejledningen står der i afsnittet ”Fastlæggelse af produktionsarealet i forbindelse med ansøgningen” følgende: Ansøgninger om godkendelse og tilladelse efter husdyrbruglovens §§ 16 a og 16 b skal sendes ind via husdyrgodkendelse.dk. Ansøger skal for hvert staldafsnit oplyse om produktionsarealets størrelse og de dyretyper og/eller staldsystemer, der søges om på det pågældende produktionsareal. Produktionsarealets størrelse kan angives som bruttoarealet for de indtegnede staldafsnit, og der vil i givet fald ikke være behov for at afgrænse produktionsarealets størrelse nærmere. I visse tilfælde vil ansøgeren imidlertid have ønske om, at der alene medregnes de arealer i produktionsarealet, som skal medregnes, jf. bilag 3, pkt. C, nr. 1. Baggrunden herfor vil typisk være at begrænse den beregnede ammoniakemission fra husdyrbruget. Hvis der er arealer i det pågældende staldafsnit, som ikke skal medregnes i produktionsarealet, jf. bekendtgørelsens bilag 3, pkt. C, nr. 1, skal ansøgningen indeholde angivelse af, omfanget af produktionsarealet."


Svar

Det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, hvad der forstås ved et produktionsareal, nemlig at det er det areal i fast placerede husdyranlæg, hvorpå dyrene kan opholde sig og har mulighed for at afsætte gødning, og som dyrene ikke kun har kortvarig adgang til. Som det også fremgår af helpdesksvaret fra 15/6-2020, kan man ikke tale om brutto- og nettoproduktionsarealer, se https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/indretning-af-stalde-olign/naar-der-inddrages-mere-produktionsareal-i-ansoegt-drift/

Der citeres fra afsnittet ”Fastlæggelse af produktionsarealet i forbindelse med ansøgningen” i Miljøstyrelsens vejledning. https://husdyrvejledning.mst.dk/kom-godt-i-gang/introduktion-til-ny-husdyrregulering/ Det er korrekt som der står, at produktionsarealets størrelse kan angives som bruttoarealet for de indtegnede staldafsnit, men når der er tale om et eksisterende staldafsnit, hvor der allerede er fastlagt et eksisterende produktionsareal, der er mindre end bruttoarealet af staldafsnittet, kan man ikke øge det godkendte produktionsareal ved at ”skifte princip”.

Mandskabsgange, foderbord og lignende i det eksistrende staldafsnit er netop ikke produktionsarealer, jf. definitionen, så hvis der i et eksisterende staldafsnit ønskes at angive hele staldafsnittets bruttoareal som produktionsareal (og dermed et større produktionsareal end fastlagt i nudriften), så vil udvidelsen være at betragte som nyt i BAT-beregningen, som beskrevet i helpdesksvaret fra 15/6. Hvis produktionen videreføres uændret og man ikke ønsker at inddrage mere produktionsareal, angives uændret produktionsareal.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken