Beregning af proportionalitet - BAT

02-11-2020

Spørgsmål

Problemstilling: Eksisterende anlæg til sohold, hvor der er opstillet klimacontainer med fuldt drænet gulv. Klimacontaineren skal nu lovliggøres. I det konkrete tilfælde er BAT-niveauet beregnet til 3.743 kg NH3-N og den faktiske ammoniakfordampning fra stalde og lager er beregnet til 3.780 kg NH3-N. Ammoniakfordampningen fra stalde og lager skal således reduceres med yderligere 37 kg NH3-N. 37 kg NH3-N svarer til under 1 % af den samlede fordampning fra husdyrbrugets stalde og lager. Vi har regnet på proportionalitet på etablering af fast overdækning på gyllebeholderen. Udgiften for etablering af overdækningen er beregnet til 6.858 kr. pr år. Overdækningen vil kunne reducere ammoniakfordampningen med 74 kg NH3-N pr år. Diskussionen med kommunen går på, om de 6.858 kr. pr år skal divideres med 74 kg NH3-N eller med 37 kg NH3-N. Ud fra helpdesksvaret https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/bat/supplerende-spoergsmaal-til-svar-af-den-25-februar-2020-om-bat-og-proportionalitet/ som er opdateret i januar2020 https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/bat/bat-proportionalitet-marginalomkostninger-vs-de-samlede-omkostninger/ står der: Kommunen kan i særlige tilfælde fravige BAT-kravene i bilaget, jf. § 25, stk. 5, hvis ansøger godtgør, at kravet konkret ikke vil være proportionalt som følge af den eksisterende indretning og drift. Af vejledningens kap. 13, se https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/13-generelle-principper-for-godkendelser-og-tilladelser/#11, fremgår : ”Som eksempel på tilfælde, hvor den eksisterende indretning og drift konkret kunne betyde, at de fastsatte krav ikke vil være proportionale, kan nævnes en mindre tilbygning til en kvægstald, der er indrettet med sengestald med kanal, linespil. Hvis ansøger kan godtgøre, at det ikke er proportionalt at tilbygge med et staldafsnit med fast drænet gulv, eller indføre forsuring og udvidelsen ikke kan gennemføres i en stald for sig med de muligheder der her vil være for at leve op til BAT.” Helt konkret i det aktuelle tilfælde skal der reduceres 37 kg N for at leve op til BAT. Udgiften for at leve op til BAT er jvf beregningen 6.858 Kr pr år svarende til 183 kr pr kg N. Hvis princippet om at omkostningerne til at reducere ammoniakfordampningen for at honorere BAT ikke må overstige 100 kr pr kg reduceret N, stadig er gældende, vil det i det konkrete eksempel betyde, at den årlige omkostning til at reducere ammoniakfordampningen maksimalt må være 3.700 kr. En årlig omkostning på 6.858 kr er derfor ikke proportionalt. Spørgsmål: Skal teknologiens samlede udgift pr år divideres med teknologiens faktiske formåen eller skal der divideres med det, der skal til for at leve op til BAT? Umiddelbart vurderer vi, at det er en dyr løsning, for at honorere BAT (37 kg) ved, at reducere dobbelt så meget som nødvendigt for at honorere BAT.


Svar

Miljøstyrelsen bemærker med henvisning til de tidligere helpdesksvar https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/bat/bat-proportionalitet-marginalomkostninger-vs-de-samlede-omkostninger/  og https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/bat/supplerende-spoergsmaal-til-svar-af-den-25-februar-2020-om-bat-og-proportionalitet/   at ansøger/kommunen først skal vurdere om der ikke er andre muligheder for at leve op til BAT. Er der ikke det, og det derfor berettiger til at lave en konkret beregning på proportionalitet, er det rigtigt, at det bagvedliggende princip er, at en teknologi, eller en lavemissionsstald sammenlignet med en referencestald, ikke må resultere i højere omkostninger end 100 kr. pr. kg reduceret N, samt at meromkostningerne for kombinationer af teknologier afhængigt af dyretype ikke må overstige ca. 1-2 % af de samlede produktionsomkostninger baseret på driftsgrenstatistikken fra Danmarks Statistik. Praksis for selve proportionalitetsbetragtningerne i forhold til BAT i den kontekst er ikke ændret i de nye regler efter 1. august 2017.


Bemærk at der er tale om 2 kriterier, hvor det ene er miljøeffekten (kr. pr. kg reduceret N) og det andet er i forhold til de samlede produktionsomkostninger. Det er begge kriterier, som skal kunne opfyldes, for at en teknik er proportional.


Når der er tale om miljøeffekten, så er det i forhold til hvad den givne teknologi er i stand til totalt. Der er så at sige den samfundsmæssige omkostning ved at reducere ammoniak ved at anvende en given teknik. Princippet er at enkeltteknologier med reduktionsomkostninger, der overstiger ca. 100 kr. pr. kg. reduceret N, ikke bør indgå i vurderingen.


Når der er tale om produktionsomkostningerne skal det ses i forhold til det konkrete projekt og det konkrete behov for at overholde BAT-niveauet, hvilket også fremgår af de to ovenstående helpdesksvar.
De proportionelle produktionsomkostninger fremgår af den tidligere wikivejledning se f.eks.

https://oldwiki.mst.dk/GetFile.aspx?File=/BAT/Standardvilkaar/BATemissionsgraenser_soeer_maj2011.pdf Og

https://oldwiki.mst.dk/GetFile.aspx?File=/BAT/Standardvilkaar/BATemissionsgraenser_smaagrise_maj2011.pdf  


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken