BAT vilkår

14-03-2019

Spørgsmål

Jeg har nu både i tilladelser og i godkendelser der ikke er på IE brug oplevet at kommunerne stiller vilkår som har ophæng i BAT konceptet. Jeg vil gerne helt simpelt vide om det ligger fuldstændig frit for kommunerne for hvornår der kan eller skal stilles vilkår vedr. BAT. Det kan f.eks. være et vilkår i en §16b tilladelse som kræver fasesfodring og tilsætning af fytase.


Svar

Det fremgår specifikt af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 37, at det er IE-husdyrbrug med produktion af slagtesvin eller skrabekyllinger, der skal anvende fasefodring, letfordøjeligt uorganisk fosfat eller som minimum enkelt dosis (100 pct.) fytase, og at dette skal kunne dokumenteres jf.  § 37, stk. 2. Heraf følger også, at der ikke skal stilles vilkår om dette, for andre typer af husdyrbrug. For husdyrbrug, der ikke er IE-brug, skal der alene vurderes BAT i relation til ammoniakpåvirkning. Se evt. herom i kapitel 14 i Miljøstyrelsens vejledning, som nærmere beskriver reglerne om fastsættelse af vilkår. Heri fremgår, at godkendelser og tilladelser i alle tilfælde skal indeholde de vilkår, der er nævnt i § 36, stk. 1 nr. 1-6. I forhold til BAT, skal der jf. nr. 2 stilles vilkår til de ammoniakreducerede virkemidler, når det ansøgte medfører en ammoniak emission på over 750 kg NH3-N pr år. For IE-brug, skal godkendelsen desuden indeholde de vilkår, der er nævnt i § 36, stk. 1 nr. 7-13. Se også https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/14-kommunens-afgoerelse-om-godkendelse-og-tilladelse/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken