BAT teknologiblade til gulvtyper

19-03-2020

Spørgsmål

Jeg vil gerne finde BAT Teknologiblade til staldgulve. Jeg kan ikke finde dem i Husdyrvejledningen. Hvor kan jeg finde dem? Jeg har desuden brug for en nærmere definition af staldtypen: "Søer, diegivende. Kassestier, delvis spaltegulv" Findes der et teknologiblad til denne type? På forhånd tak for svaret.


Svar

De gamle teknologiblad, der blev udarbejdet i forbindelse med fastlæggelse af BAT (fra 2009-2011), kan du finde her: https://oldwiki.mst.dk/Husdyrvejledning.Teknologiblade.ashx

Tre af dem omfatter staldindretning for sohold, men der er ikke nogen teknologiblade, der er rettet specifikt mod en særskilt staldtype som fx kassestier med delvist spaltegulv. Her vil det være teknologier, der er rettet mod sohold på delvist spaltegulv generelt, der vil kunne bruges, afhængigt af hvad oplysningerne skal bruges til.  Miljøstyrelsen forstår spørgsmålet sådan, at der efterspørges en definition af staldsystemet. Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens dyre/staldkategorier bygger på kategorierne fra Aarhus Universitet. Der findes en kort beskrivelse af staldtyper i dette dokument på universitetets side om normtal:
https://anis.au.dk/fileadmin/DJF/Anis/dokumenter_anis/Forskning/Normtal/Normtal_for_husdyrgoedning_Kapitel_8_Stalde_2018-19.pdf


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken